top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซื้อครุภัณฑ์ห้องผลิตสื่อการเรียนรู้ (Digital Production Studio) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๓) 27 เมษายน 2566 เขียนโดย สุนันทา พาลี 87
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 เมษายน 2566 เขียนโดย สุนันทา พาลี 80
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซื้อชุดปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๓) 13 มีนาคม 2566 เขียนโดย สุนันทา พาลี 481
ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรียนเป็น Co - working Space บริเวณชั้น ๑ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาคาร ๕๒ (โรงอาหารคณะพยาบาลศาสตร์เดิม) จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 มีนาคม 2566 เขียนโดย สุนันทา พาลี 485
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซื้อครุภัณฑ์ห้องผลิตสื่อการเรียนรู้ (Digital Production Studio) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๒) 01 มีนาคม 2566 เขียนโดย สุนันทา พาลี 460
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซื้อครุภัณฑ์ห้องศูนย์เรียนรู้ทักษะภาษา (Language Learning Center) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๒) 01 มีนาคม 2566 เขียนโดย สุนันทา พาลี 485
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะขนาดใหญ่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ห้อง 06 กุมภาพันธ์ 2566 เขียนโดย สุนันทา พาลี 497
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะขนาดเล็ก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ห้อง 30 มกราคม 2566 เขียนโดย สุนันทา พาลี 494
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกจำลองสู่โลกเสมือนจริง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑๐ ชุด (ครั้งที่ ๒) 23 มกราคม 2566 เขียนโดย สุนันทา พาลี 494
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซื้อชุดปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๒) 17 มกราคม 2566 เขียนโดย สุนันทา พาลี 506

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready