top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซื้อห้องศูนย์เรียนรู้ทักษะภาษา (Language Learning Center) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ชุด 06 ธันวาคม 2565 เขียนโดย สุนันทา พาลี 3
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องผลิตสื่อการเรียนรู้ (Digital Production Studio) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ชุด 06 ธันวาคม 2565 เขียนโดย สุนันทา พาลี 1
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซื้อชุดปฏิบัติการหุ่นยนต์อัตโนมัติ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ชุด 30 พฤศจิกายน 2565 เขียนโดย สุนันทา พาลี 8
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกจำลองสู่โลกเสมือนจริง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑๐ ชุด 29 พฤศจิกายน 2565 เขียนโดย สุนันทา พาลี 2
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยและระบบเครือข่ายไร้สาย (Maintenance Service Agreement : MA) จำนวน ๑ ระบบ 29 พฤศจิกายน 2565 เขียนโดย สุนันทา พาลี 0
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซื้อชุดปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 ชุด 28 พฤศจิกายน 2565 เขียนโดย สุนันทา พาลี 10
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซื้อชุดปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 ชุด 28 พฤศจิกายน 2565 เขียนโดย สุนันทา พาลี 18
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่าย ระบบสารสนเทศและอุปกรณ์ระบบเครือข่าย (Maintenance Service Agreement : MA) จำนวน ๑ ระบบ 07 กรกฎาคม 2565 เขียนโดย สุนันทา พาลี 89
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการทางภาษา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ๑ หลัง 01 กรกฎาคม 2565 เขียนโดย สุนันทา พาลี 112
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ หลัง 27 มิถุนายน 2565 เขียนโดย สุนันทา พาลี 110

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready