top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการครัวอาหารนานาชาติ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ชุด 16 พฤษภาคม 2567 เขียนโดย สุนันทา พาลี 17
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซื้อเครื่องทดสอบการซึมผ่านของสารตัวอย่าง (Vertical Diffusion Cell หรือ Franz Cell) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 พฤษภาคม 2567 เขียนโดย สุนันทา พาลี 13
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 พฤษภาคม 2567 เขียนโดย สุนันทา พาลี 3
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซื้อชุดเช็ตอุปกรณ์วารีบำบัด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 พฤษภาคม 2567 เขียนโดย สุนันทา พาลี 11
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซื้อเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 พฤษภาคม 2567 เขียนโดย สุนันทา พาลี 4
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซื้อชุดเครื่องมือทรีทเมนต์เพื่อบริการความงามและสุขภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 พฤษภาคม 2567 เขียนโดย สุนันทา พาลี 9
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณสนามกีฬา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ งาน 19 มีนาคม 2567 เขียนโดย สุนันทา พาลี 42
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถมินิบัส (ปรับอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 กุมภาพันธ์ 2567 เขียนโดย สุนันทา พาลี 42
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อครุภัณฑ์ (พร้อมติดตั้ง) โครงการจัดหาระบบห้องสอบและอุปกรณ์ประกอบห้องสอบ มาตรฐานเพื่อการเรียนการสอน การสืบค้นข้อมูล สำหรับนักศึกษา บุคลากร และการบริการชุมชน จำนวน ๑ ระบบ 19 มกราคม 2567 เขียนโดย สุนันทา พาลี 64
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถมินิบัส (ปรับอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 มกราคม 2567 เขียนโดย สุนันทา พาลี 61

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready