top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการด้านบริหารธุรกิจและการจัดการ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 สิงหาคม 2566 เขียนโดย สุนันทา พาลี 91
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างก่อสร้างอาคาร ฝึกปฏิบัติการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาครู ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 สิงหาคม 2566 เขียนโดย สุนันทา พาลี 88
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซื้อครุภัณฑ์ห้องผลิตสื่อการเรียนรู้ (Digital Production Studio) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๓) 27 เมษายน 2566 เขียนโดย สุนันทา พาลี 175
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 เมษายน 2566 เขียนโดย สุนันทา พาลี 166
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซื้อชุดปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๓) 13 มีนาคม 2566 เขียนโดย สุนันทา พาลี 573
ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรียนเป็น Co - working Space บริเวณชั้น ๑ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาคาร ๕๒ (โรงอาหารคณะพยาบาลศาสตร์เดิม) จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 มีนาคม 2566 เขียนโดย สุนันทา พาลี 576
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซื้อครุภัณฑ์ห้องผลิตสื่อการเรียนรู้ (Digital Production Studio) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๒) 01 มีนาคม 2566 เขียนโดย สุนันทา พาลี 554
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซื้อครุภัณฑ์ห้องศูนย์เรียนรู้ทักษะภาษา (Language Learning Center) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๒) 01 มีนาคม 2566 เขียนโดย สุนันทา พาลี 566
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะขนาดใหญ่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ห้อง 06 กุมภาพันธ์ 2566 เขียนโดย สุนันทา พาลี 577
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะขนาดเล็ก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ห้อง 30 มกราคม 2566 เขียนโดย สุนันทา พาลี 584

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready