top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะ (แบบอัดท้าย) จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 มีนาคม 2565 เขียนโดย สุนันทา พาลี 42
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการกิจกรรมนักศึกษา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 กุมภาพันธ์ 2565 เขียนโดย สุนันทา พาลี 97
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซื้อชุดปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 กุมภาพันธ์ 2565 เขียนโดย สุนันทา พาลี 78
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๒๐ เครื่อง (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 กุมภาพันธ์ 2565 เขียนโดย สุนันทา พาลี 83
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซื้อชุดปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 มกราคม 2565 เขียนโดย สุนันทา พาลี 107
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ้างก่อสร้างเหมาปรับปรุงทาสีภายนอกอาคาร ๒๐ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก 21 ธันวาคม 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 79
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งในโครงการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมการพัฒนามหาวิทยาลัยอัจฉริยะ จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 ธันวาคม 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 108
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซื้อพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ แอลอีดี (LED) จำนวน ๑ ป้าย และผ้าม่านระบบรางไฟฟ้า จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีคัดเลือก 13 ธันวาคม 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 122
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล จำนวน 20 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พฤศจิกายน 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 132
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียนทางไกล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๘ รายการ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 พฤศจิกายน 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 164

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready