top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
(ร่าง) ประกาศประกวดราคา ซื้อพร้อมติดตั้งระบบกระจายโหลดการทำงานเครื่องแม่ข่าย รองรับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 เมษายน 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 15
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างสระว่ายน้ำพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 มีนาคม 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 44
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารและลิฟต์โดยสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 กุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 48
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคารโรงเรือนเลี้ยงปลาสวยงาม (เดิม) เพื่อให้เป็นอาคารสนามมวย บริเวณทิศเหนือโรงอาหาร 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 กุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 52
(ร่าง) ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่าย ระบบสารสนเทศ และอุปกรณ์ระบบเครือข่าย (Maintenance Service Agreement : MA) จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 กุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 56
(ร่าง) แก้ไขประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ธันวาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 96
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 04 ธันวาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 96
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 04 ธันวาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 87
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิด Hyper Converged พร้อมอุปกรณ์ (พร้อมติดตั้ง) จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 พฤศจิกายน 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 139
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก 1 งาน 04 ตุลาคม 2561 เขียนโดย สุนันทา พาลี 664

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready