top
logo

ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดรับผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับในระดับต่างๆ ดังนี

 สมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อ คลิก  

คุณสมบัติของผู้เข้ารับศึกษา

 • สำเร็จชั้นประโยคมัธยมตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรองเพื่อศึกษาในระดับปริญญาตรี
 • สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่า ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
 • ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศต้องมีหนังสือรับรองการเทียบวุฒิจากสำนักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษามาแสดงพร้อมกันด้วย
 • ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งนี้ผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนดต้องไม่เป็นผู้เคยถูกให้ออกจากมหาวิทยาลัย เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย

 

วิธีการเข้าศึกษา

 

          มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จะรับผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 เข้าศึกษาทุกระดับการศึกษา อาจใช้วิธีการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือก หรือวิธีการอื่นใด ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ 

 

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ 

 

         รอบคัดเลือกโควตา ภาคปกติ (ประเภทเรียนดี  ทุนเรียนดี  และกิจกรรมพิเศษ)

                ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ภาคเรียนสุดท้าย ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖, ปวช. และ ปวส. หรือเทียบเท่า

 

        รอบคัดเลือกทั่วไป ภาคปกติ และ กศ,บป. (เสาร์ - อาทิตย์) ซึ่งจะรับนักศึกษาที่ประสงค์จะเข้าศึกษาในกรณีที่ยังไม่

ได้รับการคัดเลือกโควตา

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 

กิจกรรมสำหรับนักศึกษา 

 

      มหาวิทยาลัยฯ มุ่งเน้นพัฒนานักศึกษาทั้งในด้านความรู้ ความสามารถทางวิชาการและพัฒนาบุคลิกภาพตลอดจนการเพิ่มพูนประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ โดยผ่านกระบวนการกิจกรรมนักศึกษา ด้านวิชาการกีฬาและนันทนาการ ด้านศิลปวัฒนธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ โดยมีชมรมที่จัดตั้งตามความสนใจของนักศึกษา และให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมทำงานร่วมกับบุคคลอื่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมุ่งเน้นคุณธรรมและจริยธรรมต่อสังคม 

 

ทุนการศึกษา 

    ทุนการศึกษาภายใน

 • ทุนเรียนดี
 • ทุนช่วยงาน
 • ทุนวิจัย

     ทุนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) และทุนกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) 

เป็นทุนของรัฐบาลที่จัดสรรให้แก่มหาวิทยาลัย โดยพิจารณาให้กับนักศึกษาที่คุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดไว้แต่ละปีการศึกษา 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา 

 

สวัสดิการสำหรับนักศึกษา 

 • บริการแนะนำทางด้านการศึกษา
 • การบริการรับปรึกษาเรื่องเทียบโอนผลการเรียน
 • บริการดูเกรดผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
 • บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
 • การยกเว้นและการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
 • มีศูนย์ภาษา และศูนย์คอมพิวเตอร์ / อินเตอร์เน็ต
 • บริการด้านเสริมสร้างพลานามัย โดยมีห้อง  Fitness พร้อมอุปกรณ์ครบครัน
 • บริการให้คำปรึกษาด้านทุนการศ฿กษา กยศ. และ กรอ. 

หอพักนักศึกษา 

      มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดให้มีหอพักนักศึกษา แยกนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงเป็นสัดส่วน เพื่อให้นักศึกษาที่มีความจำเป็นเรื่องที่อยู่อาศัยโดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิด

 

โครงสร้างหลักสูตร ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.apr.ubru.ac.th/index.php/53

 

คณะที่เปิดสอน 

 • ครุศาสตร์ http://www.edu.ac.th     
  • หมายเลขโทรศัพท์ 045 - 352000 ต่อ 1200
  •  
 • เกษตรศาสตร์ http://www.agri.ubru.ac.th
  •  หมายเลขโทรศัพท์ 045 - 352000 ต่อ 1600
  •  
 • บริหารธุรกิจและการจัดการ http://bba.ubru.ac.th/
  • หมายเเลขโทรศัพท์ 045 - 352000 ต่อ 1400
  •  
 • มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ http://www.human.ubru.ac.th/
  •  หมายเลขโทรศัพท์ 045 - 352000 ต่อ 1500
  •  
 • วิทยาศาสตร์ http://www.sci.ubru.ac.th/
  • หมายเลขโทรศัพท์ 045 - 352000 ต่อ 1400
  •  
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม http://www.ind-tech.ubru.ac.th/
  • หมายเลขโทรศัพท์ 045 - 352000 ต่อ 1400
  •  
 • แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก http://ctam.ubru.ac.th/index.php/en/
  • หมายเลขโทรศัพท์ 045 - 352000 ต่อ 4300
  •  
 • สาธารณสุขศาสตร์ http://ph.ubru.ac.th/
  • หมายเลขโทรศัพท์ 045 - 352000 ต่อ 4361
  •  
 • นิติศาสตร์ http://www.niti.ubru.ac.th/
  • หมายเลขโทรศัพท์ 045 - 352000 ต่อ 2400
  •  
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์ http://www.cs.ubru.ac.th/
  • หมายเลขโทรศัพท์ 045 - 352000 ต่อ 3300

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมงานรับเข้าศึกษาและทะเบียนนักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

โทรศัพท์ 045 - 352000 ต่อ 5601 , 1144 , 1147

สมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อ คลิก


bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready