top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศประกวดราคา ซื้อห้องศูนย์เรียนรู้ทักษะภาษา (Language Learning Center) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 ธันวาคม 2565 เขียนโดย สุนันทา พาลี 5
ประกาศประกวดราคา ซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องผลิตสื่อการเรียนรู้ (Digital Production Studio) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 ธันวาคม 2565 เขียนโดย สุนันทา พาลี 4
ประกาศประกวดราคา ซื้อชุดปฏิบัติการหุ่นยนต์อัตโนมัติ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พฤศจิกายน 2565 เขียนโดย สุนันทา พาลี 16
ประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกจำลองสู่โลกเสมือนจริง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 พฤศจิกายน 2565 เขียนโดย สุนันทา พาลี 13
ประกาศประกวดราคา ซื้อชุดปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเกษตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 พฤศจิกายน 2565 เขียนโดย สุนันทา พาลี 20
ประกาศประกวดราคา ซื้อชุดปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 พฤศจิกายน 2565 เขียนโดย สุนันทา พาลี 17
คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่จัดซื้อหรือจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 03 ตุลาคม 2565 เขียนโดย สุนันทา พาลี 78
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ สำนักงานอธิการบดี และสำนักงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 03 ตุลาคม 2565 เขียนโดย สุนันทา พาลี 56
ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่าย ระบบสารสนเทศและอุปกรณ์ระบบเครือข่าย (Maintenance Service Agreement : MA) จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 กรกฎาคม 2565 เขียนโดย สุนันทา พาลี 328
ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการทางภาษา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 กรกฎาคม 2565 เขียนโดย สุนันทา พาลี 375

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready