top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องผลิตสื่อการเรียนรู้ (Digital Production Studio) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 เมษายน 2566 เขียนโดย สุนันทา พาลี 103
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 เมษายน 2566 เขียนโดย สุนันทา พาลี 78
ยกเลิกประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องผลิตสื่อการเรียนรู้ (Digital Production Studio) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 มีนาคม 2566 เขียนโดย สุนันทา พาลี 584
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 มีนาคม 2566 เขียนโดย สุนันทา พาลี 602
ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรียนเป็น Co - working Space บริเวณชั้น ๑ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาคาร ๕๒ (โรงอาหารคณะพยาบาลศาสตร์เดิม) จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 มีนาคม 2566 เขียนโดย สุนันทา พาลี 597
ประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องศูนย์เรียนรู้ทักษะภาษา (Language Learning Center) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding 01 มีนาคม 2566 เขียนโดย สุนันทา พาลี 638
ประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องผลิตสื่อการเรียนรู้ (Digital Production Studio) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding 01 มีนาคม 2566 เขียนโดย สุนันทา พาลี 995
ยกเลิกประกาศประกวดราคา ซื้อชุดปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 กุมภาพันธ์ 2566 เขียนโดย สุนันทา พาลี 885
ประกาศประกวดราคา ซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะขนาดใหญ่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 กุมภาพันธ์ 2566 เขียนโดย สุนันทา พาลี 541
ประกาศประกวดราคา ซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะขนาดเล็ก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 มกราคม 2566 เขียนโดย สุนันทา พาลี 534

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready