top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซื้อชุดปฏิบัติการทางฟิสิกส์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 ชุด 21 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 116
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซื้อชุดปฏิบัติการทางเคมี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 ชุด 21 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 115
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 ชุด 20 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 80
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซื้อชุดปฏิบัติการทางชีววิทยา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 ชุด 20 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 99
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 ชุด 20 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 95
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรซื้อ ครุภัณฑ์ศูนย์วิจัยยาไทยและผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 ชุด 14 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 102
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เศรษฐกิจดิจิทัล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ๑ ชุด 13 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 89
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซื้อโปรแกรมสำหรับ Smart class Room ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ๑ ชุด 13 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 84
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 ชุด 13 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 85
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถแทรกเตอร์ คณะเกษตรศาสตร์ จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 110

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready