top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้ออุปกรณ์ประหยัดพลังงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง(แบบมีเงื่อนไข) (ครั้งที่2) 28 ธันวาคม 2560 เขียนโดย สุนันทา พาลี 172
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อครุภัณฑ์การศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 3 รายการ 27 ธันวาคม 2560 เขียนโดย สุนันทา พาลี 178
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุ ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 26 ธันวาคม 2560 เขียนโดย สุนันทา พาลี 199
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนรวมและพัฒนากิจการนักศึกษา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง 26 ธันวาคม 2560 เขียนโดย สุนันทา พาลี 262
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ ศูนย์เครื่องมือกลางเพื่องานวิจัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 ชุด 26 ธันวาคม 2560 เขียนโดย สุนันทา พาลี 167
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ 26 ธันวาคม 2560 เขียนโดย สุนันทา พาลี 171
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อครุภัณฑ์การศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ (ครั้งที่2) 25 ธันวาคม 2560 เขียนโดย สุนันทา พาลี 184
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อครุภัณฑ์การศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ 30 พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย สุนันทา พาลี 155
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อครุภัณฑ์การศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 6 รายการ 28 พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย สุนันทา พาลี 167
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อครุภัณฑ์การศึกษา คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก จ านวน ๓ รายการ 28 พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย สุนันทา พาลี 178

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready