top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๖๖ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 354
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง การจัดงานถ่ายภาพหมู่เรียนให้กับบัณฑิตที่จบการศึกษาประจำปี ๒๕๖๕ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 603
แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในรอบปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 06 กุมภาพันธ์ 2566 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 371
การสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 28 มกราคม 2566 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 589
นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 29 ธันวาคม 2565 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 407
การสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 19 ธันวาคม 2565 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 627
การเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ ตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ แทนตำแหน่งที่ว่าง 05 กันยายน 2565 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 996
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 25 มิถุนายน 2565 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1254
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 25 มิถุนายน 2565 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1045
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติการเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 25 มิถุนายน 2565 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1077
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการจัดกิจกรรมถ่ายภาพหมู่เรียนว่าที่บัณฑิตที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้มาตรการทางสาธารณสุข 01 เมษายน 2565 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1197
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตำแหน่งวิชาการ อาจารย์คู่สัญญา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ และลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๑ 09 มีนาคม 2565 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1438
การสรรหากรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก 26 กุมภาพันธ์ 2565 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 692
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง การเสนอราคาและคัดเลือกผู้ดำเนินการถ่ายภาพบัณฑิตพร้อมอัดภาพบัณฑิตในงานถ่ายภาพบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 08 กุมภาพันธ์ 2565 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1200
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง การเสนอราคาและพิจารณาคัดเลือกผู้ดำเนินการจำหน่ายดอกไม้และสินค้า ในงานถ่ายภาพบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 08 กุมภาพันธ์ 2565 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1122
การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 05 มกราคม 2565 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 723
การเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย จากผู้แทนคณาจารย์ประจำ และผู้แทนบุคลากร 05 พฤศจิกายน 2564 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1060
การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง 04 พฤศจิกายน 2564 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 913
การจัดทำสัญญาจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 25 ตุลาคม 2564 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 894
การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 21 ตุลาคม 2564 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1220

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready