top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
การเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ ตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ แทนตำแหน่งที่ว่าง 05 กันยายน 2565 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 342
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 25 มิถุนายน 2565 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 518
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 25 มิถุนายน 2565 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 405
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติการเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 25 มิถุนายน 2565 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 381
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการจัดกิจกรรมถ่ายภาพหมู่เรียนว่าที่บัณฑิตที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้มาตรการทางสาธารณสุข 01 เมษายน 2565 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 758
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตำแหน่งวิชาการ อาจารย์คู่สัญญา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ และลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๑ 09 มีนาคม 2565 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 878
การสรรหากรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก 26 กุมภาพันธ์ 2565 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 444
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง การเสนอราคาและคัดเลือกผู้ดำเนินการถ่ายภาพบัณฑิตพร้อมอัดภาพบัณฑิตในงานถ่ายภาพบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 08 กุมภาพันธ์ 2565 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 864
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง การเสนอราคาและพิจารณาคัดเลือกผู้ดำเนินการจำหน่ายดอกไม้และสินค้า ในงานถ่ายภาพบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 08 กุมภาพันธ์ 2565 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 774
การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 05 มกราคม 2565 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 547
การเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย จากผู้แทนคณาจารย์ประจำ และผู้แทนบุคลากร 05 พฤศจิกายน 2564 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 897
การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง 04 พฤศจิกายน 2564 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 734
การจัดทำสัญญาจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 25 ตุลาคม 2564 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 752
การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 21 ตุลาคม 2564 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 835
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ 29 กันยายน 2564 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 607
การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง 14 กันยายน 2564 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 897
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ฉบับที่ ๖) ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 11 กรกฎาคม 2564 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1550
การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 06 กรกฎาคม 2564 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 801
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 18 มิถุนายน 2564 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1473
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเปิดรับการเสนอราคาและคัดเลือกผู้ดำเนินการจำหน่ายดอกไม้และสินค้า ในงานถ่ายภาพบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 24 มีนาคม 2564 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1056

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready