top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ปิดระบบ Web Application (14-กค-62) 12 กรกฎาคม 2562 เขียนโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ 20
อำนนาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 28 มิถุนายน 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 107
ปิดระบบ Web Application (24-มิย-62) 24 มิถุนายน 2562 เขียนโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ 69
แจ้งปิดระบบชั่วคราว (22-มิ.ย-62) 21 มิถุนายน 2562 เขียนโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ 63
อบรมหลักสูตรส่งเสริมธรรมาภิบาลในองค์กร มรภ.อุบลฯ 19 มิ.ย. 2562 ณ ห้องโกมุท อาคารเรียนและปฏิบัติการชั้น 4 21 มิถุนายน 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 85
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ.2560 14 มิถุนายน 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 215
ม.ราชภัฏอุบลฯ ประกาศฯ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5/2 รับตรงอิสระ (รอบสุดท้าย) ***ไม่มีสัมภาษณ์*** 12 มิถุนายน 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 903
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอแจ้งปิดปรับปรุงระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศ ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ 06 มิถุนายน 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 165
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอความอนุเคราะห์บุคลากรของมหาวิทยาลัย (อายุงานมากกว่า ๑ ปี) ตอบแบบวัดการรับรู้ของ “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน” เพื่อจัดเก็บข้อมูลการรับรู้ต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเน 02 มิถุนายน 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 177
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานรัฐ ที่เคยมาติดต่อและรับบริการกับมหาวิทยาลัยเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของ “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก” เพื่อจัดเก็บข้อมูลการรับรู้ต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในการปร 02 มิถุนายน 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 134
ประกาศการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (โดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้รับสมัคร) สมัครระหว่างวันที่ 30 พ.ค. - 6 มิ.ย. 2562 17 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 3793
แจ้งปิดปรับปรุงระบบเครือข่ายชั่วคราว(15-พ-ค-62) 15 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ 100
การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 14 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ 154
รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตาม พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 04 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 255
ประกาศรับสมัครนักศึกษา กศ.บป.รุ่นที่ 50 (เรียนเสาร์ - อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2562 (ฉบับแก้ไข วันที่ 22 เมษายน 2562) 01 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 4931
แนวปฏิบัติและขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน-1-62-ภาคปกติ 29 เมษายน 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1916
หนังสือที่ระลึกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561(e-book) 29 เมษายน 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 183
แจ้งปิดปรัปบรุงระบบสำรองไฟฟ้าห้องควบคุมระบบเครือข่าย-เพิ่มเติม-(25-เม.ย-62) 25 เมษายน 2562 เขียนโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ 82
แจ้งปิดปรัปบรุงระบบสำรองไฟฟ้าห้องควบคุมระบบเครือข่าย(24-เม.ย-62) 23 เมษายน 2562 เขียนโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ 129
แจ้งปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว (10 เมษายน 2562) 10 เมษายน 2562 เขียนโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ 150

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready