top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการจัดกิจกรรมถ่ายภาพหมู่เรียนว่าที่บัณฑิตที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้มาตรการทางสาธารณสุข 01 เมษายน 2565 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 180
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตำแหน่งวิชาการ อาจารย์คู่สัญญา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ และลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๑ 09 มีนาคม 2565 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 268
การสรรหากรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก 26 กุมภาพันธ์ 2565 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 186
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง การเสนอราคาและคัดเลือกผู้ดำเนินการถ่ายภาพบัณฑิตพร้อมอัดภาพบัณฑิตในงานถ่ายภาพบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 08 กุมภาพันธ์ 2565 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 424
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง การเสนอราคาและพิจารณาคัดเลือกผู้ดำเนินการจำหน่ายดอกไม้และสินค้า ในงานถ่ายภาพบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 08 กุมภาพันธ์ 2565 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 304
การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 05 มกราคม 2565 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 256
การเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย จากผู้แทนคณาจารย์ประจำ และผู้แทนบุคลากร 05 พฤศจิกายน 2564 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 605
การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง 04 พฤศจิกายน 2564 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 526
การจัดทำสัญญาจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 25 ตุลาคม 2564 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 567
การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 21 ตุลาคม 2564 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 645
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ 29 กันยายน 2564 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 458
การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง 14 กันยายน 2564 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 759
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ฉบับที่ ๖) ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 11 กรกฎาคม 2564 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1325
การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 06 กรกฎาคม 2564 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 643
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 18 มิถุนายน 2564 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1200
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเปิดรับการเสนอราคาและคัดเลือกผู้ดำเนินการจำหน่ายดอกไม้และสินค้า ในงานถ่ายภาพบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 24 มีนาคม 2564 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 868
การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 01 มีนาคม 2564 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 939
การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 01 มีนาคม 2564 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 965
การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 01 มีนาคม 2564 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 859
การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 27 กุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 872

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready