top
logo

การสรรหากรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก

การสรรหากรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  จะดำเนินการเลือกกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกเพื่อแต่งตั้งแทนชุดเดิมที่จะครบวาระ  ในวันที่  ๒๙  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕  ตามความในข้อ  ๖ (๓)  ข้อ ๘  และข้อ ๙  ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ว่าด้วย  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  วิธีการเลือกกรรมการและการประชุมสภาวิชาการ  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

เพื่อให้การสรรหากรรมการสภาวิชาการ  ตามความในมาตรา ๒๐(๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  และตามความในข้อ ๖ (๓) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ว่าด้วย  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  วิธีการเลือกกรรมการและการประชุมสภาวิชาการ  พ.ศ. ๒๕๕๔  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามข้อบังคับที่กำหนดไว้  โดยผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก  ได้คนละไม่เกิน  ๑ ชื่อ  ตามข้อ ๓  ของประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก  ลงวันที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๕  โดยใช้แบบเสนอชื่อและแบบเสนอประวัติและผลงานที่มหาวิทยาลัย ฯ  กำหนดเท่านั้น  แล้วส่งไปที่ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี  ระหว่างวันที่  ๒๔  กุมภาพันธ์ –  ๑๐  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕   เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ณ ห้องงานบริหารทั่วไป  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  ชั้น ๑  อาคารเรียนและปฏิบัติการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการและประชุมสภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก 

๓. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง แห่งสั่งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก 

๔. ปฏิทินสรรหากรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก 

๕. แบบเสนอชื่อ ผู้สมควรรงค์ตำเหน่งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ จากบุคคลภายนอก 

 

๖. แบบประวัติ แบบเสนอประวัติและผลงาน ผู้สมควรรงค์ตำเหน่งกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ จากบุคคลภายนอก 


bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready