top
logo

การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ เอกะกุล ได้ลาออกจากตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ ได้กำหนดวันรับสมัครและรับการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๒๕ ตุลาคม - ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องงานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ อาคารเรียนและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผู้สนใจสมัครและผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ สามารถส่งเอกสารด้วยตนเอง ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสาร ดังนี้

๑. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่ ๑๘/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์

๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๖๑ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

๓. ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

๔. ปฏิทินปฏิบัติงานคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

๕. ใบสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

๖. แบบเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

๗. แบบเสนอประวัติและผลงาน ของผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

๘. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอวิสัยทัศน์ เป้าหมายและยุทธศาสตร์การบริหารคณะครุศาสตร์


bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready