top
logo

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง การจัดงานถ่ายภาพหมู่เรียนให้กับบัณฑิตที่จบการศึกษาประจำปี ๒๕๖๕

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง การจัดงานถ่ายภาพหมู่เรียนให้กับบัณฑิตที่จบการศึกษาประจำปี ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready