top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561 21 พฤษภาคม 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 8214
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เอกสารการอบรมโครงการพัฒนาส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์และสายสนับสนุน วันที่ 3-4 พ.ค.2561 วิทยากร : ศาสตราจารย์ ดร. อลงกลด แทนออมทอง 08 พฤษภาคม 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 811
ประกาศคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานของศูนย์บริการทางการแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๔ อัตรา 01 พฤษภาคม 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 938
รับสมัครนักศึกษาเรียน เสาร์-อาทิตย์ (กศ.บป.รุ่นที่ 49) ปีการศึกษา 2561 เริ่มสมัคร 1 - 31 พฤษภาคม 2561 **สมัครด้วยตัวเอง" 01 พฤษภาคม 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 10893
ชุ่มฉ่ำสงกรานต์ราชภัฏอุบลฯ “วันผู้สูงวัยช่วยสังคมไทยอยู่เย็นเป็นสุข” ประจำปี ๒๕๖๑ 11 เมษายน 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 713
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตำแหน่งวิชาการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ และลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๑ (๑ ตาลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) 23 มีนาคม 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 2023
ขอเชิญชวนรับชมฟรีคอนเสิร์ตและการแสดงของนักศึกษาปี ๔ สาขาวิชาดนตรี ณ ลานพอก ราชภัฏอุบล 23 กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1705
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑-๓ / ๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 2860
การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 – 2559 19 กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 21597
เอกสารเผยแพร่ สำนักงานอธิการบดี 15 กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ 627
ประกาศผลพิจารณาคัดเลือกร้านถ่ายภาพพร้อมอัดภาพ ในงานถ่ายภาพบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 05 กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1939
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง คัดเลือกร้านถ่ายภาพพร้อมอัดภาพ (รอบ๒) ในงานถ่ายภาพบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 26 มกราคม 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 3009
#ขอเชิญชวนทุกท่านฟรี นักเรียน นักศึกษา คณะครู อาจารย์ และผู้สนใจ เข้าร่วม #โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิคการนำเสนอสื่อกราฟิกและมัลติมีเดียทางโทรทัศน์ 24 มกราคม 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1376
+ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี + เรื่อง "ผู้ชนะการเสนอราคาผู้ให้บริการตัดชุดครุยวิทยฐานะ และชุดครุยประจำตำแหน่ง พร้อมทั้งผู้ชนะการเสนอราคาผู้ดำเนินการเช่าพื้นที่จำหน่ายดอกไม้ และสินค้า #ในงานถ่ายภาพบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 23 มกราคม 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1118
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง คัดเลือกร้านถ่ายภาพพร้อมอัดภาพ ในงานถ่ายภาพบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 15 มกราคม 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 2105
++ตรวจสอบรายชื่อหมู่เรียน ในการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (1 มีนาคม 2561) 15 มกราคม 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 8624
ข่าวดีสำหรับนักเรียนและโรงเรียนในสังกัดภาคอีสานตอนล่าง (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และยโสธร) “โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสนองพระราชดำริ : ไอซีทีส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑" เพื่อสานต่อแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 09 มกราคม 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1598
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี "UBRU Demonstration School" เปิดรับสมัครนักเรียน - อนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 09 มกราคม 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1730
องค์การบริหารนักศึกษา ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา จะจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 08 มกราคม 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 951
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 (โควตาโรงเรียนเครือข่ายพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 04 มกราคม 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 4626

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready