top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
แจ้งปิดปรับปรุงระบบ (2-กพ-2562) 02 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ 632
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง คัดเลือกผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายดอกไม้และสินค้าที่ระลึก และคัดเลือกร้านถ่ายภาพพร้อมอัดภาพ ในงานถ่ายภาพบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 01 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1355
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดีคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 29 ธันวาคม 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1377
แจ้งปิดระบบจัดชื้อจัดจ้างชั่วคราว 08 ธันวาคม 2561 เขียนโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ 651
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญร่วมงาน “การผลิตอาหารปลอดภัยด้วยเกษตรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในเวทีโลก” ในวันศุกร์ ที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโกมุท ชั้น ๔ อาคารเรียนและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดย ศาสตราจารย์ ดร. 06 พฤศจิกายน 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1253
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 05 พฤศจิกายน 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1263
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม) 12 กันยายน 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 2236
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตำแหน่งวิชาการ อาจารย์คู่สัญญา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ และลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) ตามหลั 10 กันยายน 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 2128
ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการทางวิชาการเพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวันมหิดลประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ ณ อาคารสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาพ 06 กันยายน 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 900
งานประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 The 2nd PHA 2018 “Research for Sustainable Development of the well – being in Asia- Pacific “ วันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2561 ห้องทับทิมสยาม 1 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์โฮเตล อุบล 07 สิงหาคม 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1380
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคิดค่าภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 24 กรกฎาคม 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1330
๑๕ ก.ค.นี้ ระวังรถติด!! อุบลฯ มีสอบ ก.พ. 12 กรกฎาคม 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1189
+นักศึกษาปี ๑ ภาคปกติ+ ติดต่อรับ “คู่มือการศึกษา ๒๕๖๑” ได้ที่ ห้องงานเลขาฯ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น ๑ (ห้องทิศใต้) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป... 12 กรกฎาคม 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 863
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญประชุมคณาจารย์และบุคลากร ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมไพรพะยอม 04 กรกฎาคม 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 683
โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ขอเชิญชวนนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร มาร่วมลงทะเบียนเป็นจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ 29 มิถุนายน 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 8358
พระราโชบายด้านการศึกษา ๔ ประการ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ 19 มิถุนายน 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 15292
ม.ราชภัฏอุบลฯ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ รอบที่ ๕ รับตรงอิสระ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ 11 มิถุนายน 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 3146
ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561 21 พฤษภาคม 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 8624
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เอกสารการอบรมโครงการพัฒนาส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์และสายสนับสนุน วันที่ 3-4 พ.ค.2561 วิทยากร : ศาสตราจารย์ ดร. อลงกลด แทนออมทอง 08 พฤษภาคม 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1046
ประกาศคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานของศูนย์บริการทางการแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๔ อัตรา 01 พฤษภาคม 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1169

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready