top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (โดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้รับสมัคร) สมัครระหว่างวันที่ 30 พ.ค. - 6 มิ.ย. 2562 17 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 5757
แจ้งปิดปรับปรุงระบบเครือข่ายชั่วคราว(15-พ-ค-62) 15 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ 452
การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 14 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ 786
รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตาม พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 04 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1238
ประกาศรับสมัครนักศึกษา กศ.บป.รุ่นที่ 50 (เรียนเสาร์ - อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2562 (ฉบับแก้ไข วันที่ 22 เมษายน 2562) 01 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 14262
แนวปฏิบัติและขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน-1-62-ภาคปกติ 29 เมษายน 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 2505
หนังสือที่ระลึกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561(e-book) 29 เมษายน 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 604
แจ้งปิดปรัปบรุงระบบสำรองไฟฟ้าห้องควบคุมระบบเครือข่าย-เพิ่มเติม-(25-เม.ย-62) 25 เมษายน 2562 เขียนโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ 361
แจ้งปิดปรัปบรุงระบบสำรองไฟฟ้าห้องควบคุมระบบเครือข่าย(24-เม.ย-62) 23 เมษายน 2562 เขียนโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ 436
แจ้งปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว (10 เมษายน 2562) 10 เมษายน 2562 เขียนโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ 426
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันผู้สูงวัยช่วยสังคมไทยอยู่เย็นเป็นสุข (ประเพณีสงกรานต์) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ พุทธสถานและลานพอก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 09 เมษายน 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 702
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมลานวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งภายในงานมีการประกวดทำพานขันหมากเบ็ง ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม และการสาธิตการทำหัตถกรรมพื้นบ้าน ในวันพุธที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๓.๐๙ น. ณ บริเวณลานพอก มหาวิทยาลัยราชภั 09 เมษายน 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 569
ศูนย์คอมพิวเตอร์แจ้งปิดระบบ(3-เม.ย-62) 03 เมษายน 2562 เขียนโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ 377
แจ้งปิดปรับปรุงระบบเครือข่ายชั่วคราว(18-มี-ค-62) 18 มีนาคม 2562 เขียนโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ 416
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงาน ในสถาบันอุดมศึกษาตำแหน่งวิชาการ อาจารย์คู่สัญญา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภททั่ววิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ และลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) 08 มีนาคม 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1323
ประกาศรอบที่ 2/2 โควตาเครือข่ายพื้นที่ รับ ม.6, สายอาชีพ, นอกระบบ, สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว, สอบปฏิบัติเฉพาะ (พลศึกษา, ดนตรี, นาฏศิลป์และการละคร) 07 มีนาคม 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 8170
แจ้งปิดปรับปรุงระบบเครือข่ายชั่วคราว(5-มี-ค-62) 28 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ 438
การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 25 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 766
ประกาศรอบที่ 2 โควตาโรงเรียนพื้นที่ภาคอีสาน ปรับปรุงครั้งที่ 2 23 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 847
ขอเชิญร่วมงานสภากาแฟ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ "ดีใจยิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน" เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ณ ลานกิจกรรมคณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้น ๑ อาคารสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 20 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 684

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready