top
logo

การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน และสหกิจศึกษา

แบบบันทึกข้อมูลการจัดการศึกษาแบบ WIL/Co-op (excel)

แบบบันทึกข้อมูลการจัดการศึกษาแบบ WIL/Co-op ระดับคณะ

แบบบันทึกข้อมูลการจัดการศึกษาแบบ WIL/Co-op ระดับหลักสูตร


bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready