top
logo

แจ้งปิดระบไฟฟ้าภายในอาคาร(1-กย-62)

ด้วยศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักงานอธิการบดี จะทำการปิดระบบไฟฟ้าภายในอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 30) ในวันที่ 1 กันยายน 2562 เวลา 16.00-17.00 น. เพื่อย้ายระบบไฟฟ้า Dada Center ซึ่งจะทำให้ช่วงเวลดังกล่าวไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยได้ จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ 


bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready