top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 08 กันยายน 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 57203
ด่วน!!! ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตำแหน่งวิชาการ พนักงานในถาบันอุดมศึกษา ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ และลูกจ้างชั่วคราว 30 สิงหาคม 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1170
เชิญเข้าร่วมโครงการอบรม "หลักการเขียนและกระบวนการผลิตตำราเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ" 29 สิงหาคม 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 870
UBRU "เติมฝันปันน้ำใจพี่น้องมัลติ ปี 7" 29 สิงหาคม 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 717
ราชภัฏอุบลพร้อมใจบริจาคโลหิตเพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 28 สิงหาคม 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 908
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี 28 สิงหาคม 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 736
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล 28 สิงหาคม 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 748
ประกาศรับสมัครและรับการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 28 สิงหาคม 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 715
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะ เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 28 สิงหาคม 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 733
สำนักงาน กสทช. ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร กสทช. ประจำปี 2560 (NBTC Annual Review 2017) 28 สิงหาคม 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 717
ประกาศรับสมัครและรับการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 26 กรกฎาคม 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 862
ม.ลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกระทรวงศึกษาธิการ เจ้าภาพจัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร ภาครัฐและเอกชน ขับเคลื่อนนโยบายของจังหวัดในรูปแบบประชารัฐ 19 กรกฎาคม 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1778
ประชาสัมพันธ์ ประกาศสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 14 กรกฎาคม 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 753
การสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 12 กรกฎาคม 2560 เขียนโดย นางสาวรจนา สินสมุทร 981
การเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) จากผู้แทนคณาจารย์ประจำ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 08 กรกฎาคม 2560 เขียนโดย นางสาวรจนา สินสมุทร 879
เชิญร่วมงานสัมมนา 07 กรกฎาคม 2560 เขียนโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ 707
“เปิดแล้ว!! สถานีย่อยตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ใกล้ ๆ ที่ราชภัฏอุบลฯ” 06 กรกฎาคม 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 10905
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (mou) ในโครงการเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่การเป็น "Smart University" ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กับ บริษัท โซลูชั่น เพาเวอร์ เน็ตเวิร์ค จำกัด 29 มิถุนายน 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1130
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เตรียมความพร้อมให้บ้านเมืองของเราสะอาดน่าอยู่ ชูความเป็น " เมืองธรรม เมืองเทียน" 27 มิถุนายน 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1315
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สุนันทา ผาสมวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทสื่อประสม (Mixed Media) จากการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 63 26 มิถุนายน 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 3655

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready