top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการทางวิชาการเพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวันมหิดลประจำปี ๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น. 12 กันยายน 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 862
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน Life Support โดยทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 12 กันยายน 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1282
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่่วไปร่วมบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ในวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 11 กันยายน 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 788
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 08 กันยายน 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 56448
ด่วน!!! ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตำแหน่งวิชาการ พนักงานในถาบันอุดมศึกษา ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ และลูกจ้างชั่วคราว 30 สิงหาคม 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 958
เชิญเข้าร่วมโครงการอบรม "หลักการเขียนและกระบวนการผลิตตำราเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ" 29 สิงหาคม 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 685
UBRU "เติมฝันปันน้ำใจพี่น้องมัลติ ปี 7" 29 สิงหาคม 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 525
ราชภัฏอุบลพร้อมใจบริจาคโลหิตเพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 28 สิงหาคม 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 666
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี 28 สิงหาคม 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 499
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล 28 สิงหาคม 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 509
ประกาศรับสมัครและรับการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 28 สิงหาคม 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 479
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะ เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 28 สิงหาคม 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 496
สำนักงาน กสทช. ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร กสทช. ประจำปี 2560 (NBTC Annual Review 2017) 28 สิงหาคม 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 472
ประกาศรับสมัครและรับการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 26 กรกฎาคม 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 598
ม.ลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกระทรวงศึกษาธิการ เจ้าภาพจัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร ภาครัฐและเอกชน ขับเคลื่อนนโยบายของจังหวัดในรูปแบบประชารัฐ 19 กรกฎาคม 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1574
ประชาสัมพันธ์ ประกาศสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 14 กรกฎาคม 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 563
การสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 12 กรกฎาคม 2560 เขียนโดย นางสาวรจนา สินสมุทร 739
การเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) จากผู้แทนคณาจารย์ประจำ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 08 กรกฎาคม 2560 เขียนโดย นางสาวรจนา สินสมุทร 653
เชิญร่วมงานสัมมนา 07 กรกฎาคม 2560 เขียนโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ 522
“เปิดแล้ว!! สถานีย่อยตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ใกล้ ๆ ที่ราชภัฏอุบลฯ” 06 กรกฎาคม 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 8824

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready