top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
รับสมัครนักศึกษาเรียน เสาร์-อาทิตย์ (กศ.บป.รุ่นที่ 49) ปีการศึกษา 2561 เริ่มสมัคร 1 - 31 พฤษภาคม 2561 **สมัครด้วยตัวเอง" 01 พฤษภาคม 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 11252
ชุ่มฉ่ำสงกรานต์ราชภัฏอุบลฯ “วันผู้สูงวัยช่วยสังคมไทยอยู่เย็นเป็นสุข” ประจำปี ๒๕๖๑ 11 เมษายน 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1006
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตำแหน่งวิชาการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ และลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๑ (๑ ตาลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) 23 มีนาคม 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 2485
ขอเชิญชวนรับชมฟรีคอนเสิร์ตและการแสดงของนักศึกษาปี ๔ สาขาวิชาดนตรี ณ ลานพอก ราชภัฏอุบล 23 กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1912
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑-๓ / ๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 3065
การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 – 2559 19 กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 22681
เอกสารเผยแพร่ สำนักงานอธิการบดี 15 กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ 889
ประกาศผลพิจารณาคัดเลือกร้านถ่ายภาพพร้อมอัดภาพ ในงานถ่ายภาพบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 05 กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 2167
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง คัดเลือกร้านถ่ายภาพพร้อมอัดภาพ (รอบ๒) ในงานถ่ายภาพบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 26 มกราคม 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 3355
#ขอเชิญชวนทุกท่านฟรี นักเรียน นักศึกษา คณะครู อาจารย์ และผู้สนใจ เข้าร่วม #โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิคการนำเสนอสื่อกราฟิกและมัลติมีเดียทางโทรทัศน์ 24 มกราคม 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1683
+ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี + เรื่อง "ผู้ชนะการเสนอราคาผู้ให้บริการตัดชุดครุยวิทยฐานะ และชุดครุยประจำตำแหน่ง พร้อมทั้งผู้ชนะการเสนอราคาผู้ดำเนินการเช่าพื้นที่จำหน่ายดอกไม้ และสินค้า #ในงานถ่ายภาพบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 23 มกราคม 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1327
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง คัดเลือกร้านถ่ายภาพพร้อมอัดภาพ ในงานถ่ายภาพบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 15 มกราคม 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 2365
++ตรวจสอบรายชื่อหมู่เรียน ในการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (1 มีนาคม 2561) 15 มกราคม 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 9098
ข่าวดีสำหรับนักเรียนและโรงเรียนในสังกัดภาคอีสานตอนล่าง (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และยโสธร) “โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสนองพระราชดำริ : ไอซีทีส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑" เพื่อสานต่อแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 09 มกราคม 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1955
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี "UBRU Demonstration School" เปิดรับสมัครนักเรียน - อนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 09 มกราคม 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 2316
องค์การบริหารนักศึกษา ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา จะจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 08 มกราคม 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1173
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 (โควตาโรงเรียนเครือข่ายพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 04 มกราคม 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 4938
ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมโครงการการสอนดนตรีสำหรับเด็ก 04 มกราคม 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1092
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ผลการหยั่งเสียงการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 26 ธันวาคม 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 850
มหาวิทยาราชภัฏอุบลราชธานี เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก รอบ 2 โควตาโรงเรียนเครือข่ายภาคอีสาน 26 ธันวาคม 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 8801

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready