top
logo

ม.ราชภัฏอุบลราชธานี คว้า 3 เหรียญทอง ใน "THE SUN GAMES" อันดับ 21 ของประเทศ

ผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ใน THE SUN GAMES 2020 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47

+.+.+.+.+.+.+.+.+

เหรียญทอง 

๑.      กีฬาปีนหน้าผา (ประเภทคู่ผสมมือใหม่) ได้แก่ นางสาวสุภาภัค เกษกุ และ นายสิทธิโชค สายมณี

๒.      กีฬาเพาะกายและฟิตเนส (สปอร์ตฟิสิคชาย รุ่นความสูงไม่เกิน ๑๗๐ ซม.) ได้แก่ นายรัญคนัย บุญช่วย

๓.      กีฬาลอนโบวล์ส (ประเภทหญิงเดี่ยว) ได้แก่ นางสาวจารุวรรณ ช่างดี

--------------------

เหรียญเงิน

๑.      กีฬาปีนหน้าผา (ประเภทเดี่ยวบุคคลหญิงมือใหม่) ได้แก่ นางสาวสุภาวิตา เสาร์ใส

๒.      กีฬาปีนหน้าผา (ประเภทคู่หญิงมือใหม่) ได้แก่ นางสาวพรนิภา ศรีโคตร และ นางสาวช่อผกา ผินนอก

๓.      กีฬาเพาะกายและฟิตเนส (เพาะกายชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน ๗๐ กก.) ได้แก่ นายคชินทร์ เมืองพิล

๔.      กีฬาเพาะกายและฟิตเนส (สปอร์ตฟิสิคชาย รุ่นความสูงเกิน ๑๗๕ ซม.) ได้แก่ นายชานน สันต์สี

๕.      กีฬาลอนโบวล์ส (ประเภทชายเดี่ยว) ได้แก่ นายกิตติพันธ์ จุลเหลา

๖.      กีฬาลอนโบวล์ส (ประเภททีมสามชาย) ได้แก่ นายปรีชา พาระวัน, นายเจริญสุข สายละดา, นายวิศรุต เกตุพันธ์

--------------------

เหรียญทองแดง

๑.      กีฬาลอนโบวล์ส (ประเภททีมสามหญิง) ได้แก่ นางสาวจารุวรรณ ช่างดี, นางสาวบุศราภรณ์ ไหว้พรหม, นางสาวศรสวรรค์ อาจภิรมย์

๒.      กีฬาลอนโบวล์ส (ประเภทคู่ผสม) ได้แก่ นางสาวบุศราภรณ์ ไหว้พรหม, นายเจริญสุข สายละดา

--------------------

รางวัลนักกีฬายอด กีฬาลอนโบวล์สรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมหญิง ได้แก่ นางสาวจารุวรรณ ช่างดี

รางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม กีฬากีฬาปีนหน้าผา รางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม ได้แก่ นางสาวหทัยกาญน์ พลโกษฐ์

__________________________

กีฬาปีนหน้าผา

 

   

 

 

 

 

__________________________

กีฬาเพาะกายและฟิตเนส

 

  

 

 

 

 

 

 

__________________________

กีฬาลอนโบวล์ส 

 

 

 

 

 

__________________________

#งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready