top
logo

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงพาณิชย์ ได้พัฒนาเว็บไซต์มาตรฐานข้อมูลกระทรวงพิณิชย์ ตามกรอบแนวทางเชื่อมโยงรัฐฐาลอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับโปรแกรมเมอร์หรือนักพัฒนาระบบอ้างอิงรายการข้อมูลในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลฯ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์และสืบค้นข้อมูลได้ที https://std.moc.go.th และ https://data.moc.go.th/ 


bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready