top
logo

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติการเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติการเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕


bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready