top
logo

การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์

ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภาวีร์  มากดี  จะครบวาระการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์  ในวันที่  ๒๕  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๕  คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี  คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์  ได้กำหนดวันรับสมัคร  ระหว่างวันที่  ๖ – ๑๓  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๕  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ณ ห้องงานบริหารทั่วไป  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  ชั้น ๑  อาคารเรียนและปฏิบัติการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ผู้สนใจสมัครและผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ  สามารถส่งเอกสารด้วยตนเอง  ตามวัน  เวลา  และสถานที่ดังกล่าว  รายละเอียดตามเอกสาร  ดังนี้

๑. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่  ๒๓/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์

๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๖๑ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

๓. ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์  เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

๔. ปฏิทินปฏิบัติงานคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

๕. ใบสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

๖. แบบเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

๗. แบบเสนอประวัติและผลงาน ของผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready