top
logo

การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง

การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ  แทนตำแหน่งที่ว่าง

ด้วย ผศ.ดร.วีระยุทธ ลาสงยาง  ได้พ้นจากตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ทำให้ตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ว่างลง ๑ ตำแหน่ง และคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง ได้กำหนดวันรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๓ - ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องงานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ อาคารเรียนและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และกำหนดให้ลงคะแนนเลือกตั้ง ในวันศุกร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ในการนี้ คณาจารย์ประจำ ที่สนใจจะสมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง  สามารถส่งใบสมัครพร้อมแนบแบบประวัติที่คณะกรรมการเลือกตั้ง ฯ กำหนด แล้วส่งด้วยตนเอง ณ ห้องงานบริหารทั่วไป  กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ระหว่างวันที่  ๓ - ๑๑  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องงานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ อาคารเรียนและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รายละเอียดตามเอกสาร ดังนี้

๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ. ๒๕๕๒

๒. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง

๓. ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

๔. ปฏิทินปฏิบัติงานคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง

๔. ใบสมัครเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง

๕. แบบเสนอประวัติและผลงานของผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง

๖. ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง

 


bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready