top
logo

การเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย จากผู้แทนคณาจารย์ประจำ และผู้แทนบุคลากร

การเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย จากผู้แทนคณาจารย์ประจำ และผู้แทนบุคลากร

ด้วยตำแหน่งกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ๓ ปี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔  และคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย จากผู้แทนคณาจารย์ประจำ และผู้แทนบุคลากร ได้กำหนดวันรับสมัครเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย จากผู้แทนคณาจารย์ประจำ และผู้แทนบุคลากร ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และลงคะแนนออกเสียงเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย จากผู้แทนคณาจารย์ประจำ และผู้แทนบุคลากร ในวันจันทร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ อาคารกีฬาในร่มอเนกประสงค์ Indoor Stadium (บริเวณหมู่บ้านเก้าหลังเก่า) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สำหรับผู้สนใจที่จะสมัครรับเลือกตั้งต้องใช้แบบฟอร์มที่คณะกรรมการสรรหา ฯ กำหนด เท่านั้น โดยส่งใบสมัครพร้อมแนบเสนอประวัติ แล้วส่งด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องงานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รายละเอียดดังนี้

๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘  

๒. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย จากผู้แทนคณาจารย์ประจำ และผู้แทนบุคลากร ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

๓. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย จากผู้แทนคณาจารย์ประจำ และผู้แทนบุคลากร ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

๔. ปฏิทินปฏิบัติงานคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย จากผู้แทนคณาจารย์ประจำ และผู้แทนบุคลากร

๕. ใบสมัครรับเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย จากผู้แทนคณาจารย์ประจำ

๖. ใบสมัครรับเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย จากผู้แทนบุคลากร

๗. แบบเสนอประวัตของผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย จากผู้แทนคณาจารย์ประจำ

๘. แบบเสนอประวัตของผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย จากผู้แทนบุคลากร


bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready