top
logo

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุและกรรมการตรวจรับ

> คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุและตรวจรับการจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
> คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่พัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

 

> คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุและตรวจรับการจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
> คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่พัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙


> คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุและตรวจรับการจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
> คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่พัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
 

> คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุและตรวจรับการจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
> คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่พัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

> คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
> คำสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุและตรวจรับการจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖


bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready