top
logo

รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตาม พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตาม พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๒ ให้หน่วยงานของรัฐนำส่งรายงาน การเงินประจำปี พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินให้กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ และกระทรวงเจ้าสังกัด เว้นแต่กรณีหน่วยงานของรัฐที่เป็นหน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ ให้นำส่งคณะรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง และสำนักงบประมาณ และเปิดเผยให้สาธารณะชนทราบ รวมทั้งเผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี จึงขอเผยแพร่ผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เอกสารแนบ ให้จัดทำเป็นไฟล์ PDF.

 


bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready