top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 05 พฤษภาคม 2565 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 172
รับสมัคร อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 05 พฤษภาคม 2565 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 116
รับสมัคร อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 05 พฤษภาคม 2565 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 88
ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษ สังกัดคณะครุศาสตร์ 22 เมษายน 2565 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 170
ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาพิเศษ 19 เมษายน 2565 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 159
รับสมัคร อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 18 เมษายน 2565 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 367
รับสมัคร อาจารย์ สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12 เมษายน 2565 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 1758
ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษ สังกัดคณะครุศาสตร์ 01 เมษายน 2565 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 519
ผลสอบตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 16 มีนาคม 2565 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 285
ผู้มีสิทธิ์สอบ อาจารย์ สังกัด คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 02 มีนาคม 2565 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 338
รับสมัคร อาจารย์ สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 558
ผลสอบ นักตรวจสอบภายใน สังกัด สำนักงานตรวจสอบภายใน 08 กุมภาพันธ์ 2565 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 408
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน 02 กุมภาพันธ์ 2565 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 391
ผลสอบ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะสาธารณสุขศาสตร์ 29 มกราคม 2565 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 447
รับสมัครตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 27 มกราคม 2565 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 539
ผลสอบตำแหน่ง ครู สังกัด โรงเรียนสาธิต 27 มกราคม 2565 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 439
รับสมัครสอบ ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน สังกัดสำนักงานตรวจสอบภายใน 19 มกราคม 2565 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 612
ผู้มีสิทธิ์สอบ อาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 18 มกราคม 2565 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 416
ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 18 มกราคม 2565 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 283
ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง ครู สังกัดโรงเรียนสาธิต 18 มกราคม 2565 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 269
รับสมัคร อาจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 27 ธันวาคม 2564 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 700
รับสมัคร อาจารย์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 27 ธันวาคม 2564 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 513
รับสมัคร ครู โรงเรียนสาธิต 27 ธันวาคม 2564 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 572
ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 27 ธันวาคม 2564 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 290
ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 22 ธันวาคม 2564 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 353
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 20 ธันวาคม 2564 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 567
ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง สังกัดโรงเรียนสาธิตฯ 13 ธันวาคม 2564 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 307
รับสมัคร อาจารย์คู่สัญญา สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ 07 ธันวาคม 2564 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 384
รับสมัคร อาจารย์ สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ 07 ธันวาคม 2564 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 305
รับสมัคร ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 03 ธันวาคม 2564 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 685
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง สังกัดโรงเรียนสาธิตฯ 03 ธันวาคม 2564 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 321
รับสมัคร ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คณะครุศาสตร์ 22 พฤศจิกายน 2564 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 616
ผลสอบ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะครุศาสตร์ 19 พฤศจิกายน 2564 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 432
ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 15 พฤศจิกายน 2564 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 403
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้ปฏิบัติการห้องปฏิบัติการ 09 พฤศจิกายน 2564 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 381
ประกาศ ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษ 01 พฤศจิกายน 2564 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 544
ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 29 ตุลาคม 2564 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 1021
ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะครุศาสตร์ 29 ตุลาคม 2564 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 470
ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะครุศาสตร์ 29 ตุลาคม 2564 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 489
รับสมัครสอบ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 28 ตุลาคม 2564 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 434
ผลสอบ อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 27 ตุลาคม 2564 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 331
ประกาศรับสมัครสอบ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษ สังกัดคณะครุศาสตร์ 01 ตุลาคม 2564 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 1080
รับสมัคร อาจารย์ สังกัด คณะครุศาสตร์ 29 กันยายน 2564 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 821
รับสมัคร อาจารย์ สาขาวิชาปกครองท้องถิ่น 29 กันยายน 2564 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 817
ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 29 กันยายน 2564 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 431
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษ 14 กันยายน 2564 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 599
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษ 30 สิงหาคม 2564 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 625
ขยายเวลา รับสมัคร อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 30 สิงหาคม 2564 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 955
ผลสอบตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 11 สิงหาคม 2564 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 554
ผลการสอบอาจารย์ชาวต่างชาติ (Announcement of English lecture candidate 09 สิงหาคม 2564 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 432

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready