top
logo

แบบฟอร๋มการส่งขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 2559

 

แบบฟอร๋มการส่งขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 2559

 1. บันทึกข้อความ ส่งผลงานทางวิชาการ 2559
 2. Check list การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 2559
 3. แบบฟอร์ม กพอ.3 ฉบับปัจจุบัน 2556
 4. รับรองเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 2559
 5. แบบฟอร์มรับรองจริยธรรม จรรยาบรรณ 2559
 6. แบบรับรองการส่งเอกสารประกอบการสอน
 7. สรุปผลที่ได้รับ เพิ่มใหม่ 
 8. แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมผลงานวิชาการ 2559
 9. แบบรับรองงานวิจัยปริญญา 2559
 10. แบบ กพบ.3 เขียนขอ งบประมาณ 2559
 11. คำจำกัดความผลงานทางวิชาการ 
 12. แนวทางการประเมินผลงานทางวิชาการ

      ประกาศ


bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready