top
logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

line-pr
line-job
ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะครุศาสตร์...

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลท [ ... ]

ผลสอบ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์...

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลทั่ว [ ... ]

line-eoffice
ยกเลิกประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องผลิตสื่อการ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะ ยกเลิกประกาศประกวดราคา [ ... ]

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์แล...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบั [ ... ]

ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคา จ้างก่ [ ... ]

ประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องศูนย์เรียนรู้ทักษ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ [ ... ]

ประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องผลิตสื่อการเรียนร...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ [ ... ]

ยกเลิกประกาศประกวดราคา ซื้อชุดปฏิบัติการด้านวิทยาศ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมีความประสงค์จะ ยกเลิกประกาศประกวดราคา [ ... ]

line-std

การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง  แนวทางดำเนินงานการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๔
คำจำกัดความของเอกสารประกอบการสอน ลักษณะการเผยแพร่และลักษณะคุณภาพ  
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์  พ.ศ. ๒๕๕๒
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ  หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษและศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๓
แนวทางการประเมินผลการสอน
ประกาศ ก.พ.อ. ทุกฉบับ 2-10 และฉบับรวม 
แบบฟอร์มการส่งขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 


จำนวนผู้เยียมชมเว็บ

022462885

Your IP: 44.201.94.236
Server Time: 2023-03-23

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready