top
logo

 

 

line-pr
line-job
รับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่...

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั [ ... ]

ผลสอบ อาจารย์ สาขาวิชาดนตรี...

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลทั่ [ ... ]

ผลสอบ อาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย...

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลทั่ [ ... ]

ผลสอบ อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ...

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลทั่ [ ... ]

ขยายเวลารับสมัคร อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเ...

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่ [ ... ]

ผลสอบ อาจารย์ สาขาวิชานาฎศิลป์และการละคร...

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลทั่ [ ... ]

line-eoffice
ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องเสียงพร้อมติดตั้งบริเว...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะซื้อเครื่องเสียงพร้อมต [ ... ]

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบ ภาพ แสง และเส...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาปรับ [ ... ]

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะ ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ [ ... ]

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการกิจกรรมนักศึก...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง [ ... ]

ประกาศประกวดราคา ซื้อชุดปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์แล...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบั [ ... ]

ประกาศ ยกเลิก ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะ ยกเลิก ประกวดราคาซื้อค [ ... ]

line-std

การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง  แนวทางดำเนินงานการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๔
คำจำกัดความของเอกสารประกอบการสอน ลักษณะการเผยแพร่และลักษณะคุณภาพ  
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์  พ.ศ. ๒๕๕๒
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ  หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษและศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๓
แนวทางการประเมินผลการสอน
ประกาศ ก.พ.อ. ทุกฉบับ 2-10 และฉบับรวม 
แบบฟอร์มการส่งขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 


จำนวนผู้เยียมชมเว็บ

021809888

Your IP: 3.215.79.204
Server Time: 2022-06-30

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready