top
logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

line-pr
line-job
line-eoffice
ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องมือทรีทเมนต์เพื่อบริกา...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคา ซื้อเค [ ... ]

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีตะว...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะ ยกเลิกประกาศ ประกวดรา [ ... ]

ประกาศประกวดราคา ซื้อชุดฝึกปฏิบัติการค้นหาเส้นทางใ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคา ซื้อชุ [ ... ]

ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องรับรองคุณภาพสายสัญญาณ ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคา ซื้อเค [ ... ]

ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องวัดและวิเคราะห์สัญญาณไ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคา ซื้อเค [ ... ]

ประกาศประกวดราคา ซื้อชุดฝึกทักษะด้านเทคโนโลยีการเร...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคา ซื้อชุ [ ... ]

line-std

การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง  แนวทางดำเนินงานการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๔
คำจำกัดความของเอกสารประกอบการสอน ลักษณะการเผยแพร่และลักษณะคุณภาพ  
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์  พ.ศ. ๒๕๕๒
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ  หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษและศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๓
แนวทางการประเมินผลการสอน
ประกาศ ก.พ.อ. ทุกฉบับ 2-10 และฉบับรวม 
แบบฟอร์มการส่งขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 


จำนวนผู้เยียมชมเว็บ

023563156

Your IP: 44.192.94.177
Server Time: 2024-07-23

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready