top
logo

การเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ ตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ แทนตำแหน่งที่ว่าง

การเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ ตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ แทนตำแหน่งที่ว่าง

ด้วยตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการว่างลง เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ ตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ แทนตำแหน่ง ที่ว่าง ได้กำหนดวันรับสมัครเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม – ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และลงคะแนนเลือกตั้ง ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ อาคารกีฬา ในร่มอเนกประสงค์ Indoor Stadium (บริเวณหมู่บ้านเก้าหลังเก่า) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ฯ ได้แก่ คณาจารย์ประจำ ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี

ในการนี้ ผู้สนใจสมัครที่มีคุณสมบัติครบตามที่กำหนดในข้อ ๑ ของประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ ตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ แทนตำแหน่งที่ว่าง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ ตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ แทนตำแหน่งที่ว่าง ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ สามารถส่งใบสมัครพร้อมแนบแบบเสนอประวัติและผลงาน ระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม – ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องงานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ อาคารเรียนและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๖๓

๒. ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ ตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ แทนตำแหน่งที่ว่าง

๓. ปฏิทินปฏิบัติการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ ตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ แทนตำแหน่งที่ว่าง

๔. ใบสมัครรับเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ ตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ แทนตำแหน่งที่ว่าง

๕. แบบกรอกประวัติและผลงาน ผู้สมัครรับเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ ตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ แทนตำแหน่งที่ว่าง

๖. ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ ตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ แทนตำแหน่งที่ว่าง

 

 


bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready