top
logo


line-pr
สำนักส่งเสริมวิชาการฯ รับการตรวจประเมิน...

วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รับการตรวจประเมิ [ ... ]

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนมีสิทธิ์สอบภาษาอังก...

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คลิกที่นี่ 

คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก รับการตรวจประเมินคุ...

วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประกันคุณภาพ ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแ [ ... ]

สำนักบริการวิชาการชุมชน รับการตรวจประเมินคุณภาพการ...

วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมยางนา สำนักบริการวิชาการชุมชน รับการตรว [ ... ]

มหาวิทยาลัยฯ รับบริจาคโลหิต...

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 งานบริการและเสริมสร้างสุขภาพ สำนักงานอธิการบด [ ... ]

คณะมนุษยศาสตร์ฯ เข้ารับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้จัดติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดั [ ... ]

คณะบริหารธุรกิจฯ เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภา...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้จัดติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดั [ ... ]

คณะเกษตรศาสตร์ เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้จัดติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดั [ ... ]

line-job
รับสมัคร อาจารย์คู่สัญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเล [ ... ]

รับสมัคร อาจารย์คู่สัญญา...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบเลือกปฏิบัต [ ... ]

ผลสอบ อาจารย์คู่สัญญา คณะนิติศาสตร์...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปสอบคั [ ... ]

ผลสอบ ผู้ปฏิบัติงานอาคาร...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อ [ ... ]

ผู้มีสิทธิ์สอบ ลูกจ้างชั่วคราว(สายวิชาการ)...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบค [ ... ]

ผลสอบ วิศวกร

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อ [ ... ]

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ ลูกจ้างชั่วคราว(สายสนับสนุน)...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ [ ... ]

ผลสอบ ลูกจ้างชั่วคราว (สายวิชาการ)...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อ [ ... ]

line-eoffice
ร่างขอบเขตงาน TOR และร่างเอกสารประกวดราคา ครุภัณฑ์...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ [ ... ]

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงเรียนสาธิตแห่งมห...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาก่อส [ ... ]

ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรียน ๘ หลัง ด้วยวิ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาปรับ [ ... ]

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐๐ เค...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เคร [ ... ]

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้ฟังคำบรรยาย จำนวน ๓๐๐ ตั...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เก้ [ ... ]

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรียงกระดาษอัตโนมัติ จำน...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เคร [ ... ]

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนาม จำนวน ๑๕ รายการ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เคร [ ... ]

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงเรียนส...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาก่อส [ ... ]

line-std

 

http://www.ubru.ac.th/pakart/jariyatum.pdf

จำนวนผู้เยียมชมเว็บ

008318369

Your IP: 54.89.106.125
Server Time: 2014-07-26

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th