top
logo


line-pr
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 7/2557...

วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมพิมานทิพย์ ชั้น 7 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจน [ ... ]

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึ...

วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึ [ ... ]

ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาว...

วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ผศ.ดร.อารี หลวงนา รองอธิกรบดีฝ่ายวัฒนธรรมและการศึกษา [ ... ]

จัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย...

วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับ สำนักบริการวิชาการชุมชน จ [ ... ]

พัฒนาภาวะผู้นำและบุคลิกภาพนักศึกษา...

วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศา [ ... ]

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษบุคลาก...

              ตามที่มหาวิทยาลัยได้ทำบันทึกความร่วมมือกับ Googleในการ [ ... ]

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ การใช้ Google Education...

              ตามที่มหาวิทยาลัยได้ทำบันทึกความร่วมมือกับ Googleในการ [ ... ]

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ สนอ. (พิเศษ)...

วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 นางสาวพรรณี ชารีแก้ว รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนั [ ... ]

line-job
รับสมัคร อาจารย์คู่สัญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเล [ ... ]

รับสมัคร อาจารย์คู่สัญญา...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบเลือกปฏิบัต [ ... ]

ผลสอบ อาจารย์คู่สัญญา คณะนิติศาสตร์...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปสอบคั [ ... ]

ผลสอบ ผู้ปฏิบัติงานอาคาร...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อ [ ... ]

ผู้มีสิทธิ์สอบ ลูกจ้างชั่วคราว(สายวิชาการ)...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบค [ ... ]

ผลสอบ วิศวกร

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อ [ ... ]

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ ลูกจ้างชั่วคราว(สายสนับสนุน)...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ [ ... ]

ผลสอบ ลูกจ้างชั่วคราว (สายวิชาการ)...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อ [ ... ]

line-eoffice
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงตู้ควบคุมระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุ [ ... ]

สอบราคาจ้างซ่อมบำรุงตู้ควบคุมลิฟต์โดยสาร จำนวน ๑ ต...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างซ่อมบำรุงตู [ ... ]

ร่างขอบเขตงาน TOR และร่างเอกสารประกวดราคา ครุภัณฑ์...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ [ ... ]

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงเรียนสาธิตแห่งมห...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาก่อส [ ... ]

ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรียน ๘ หลัง ด้วยวิ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาปรับ [ ... ]

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐๐ เค...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เคร [ ... ]

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้ฟังคำบรรยาย จำนวน ๓๐๐ ตั...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เก้ [ ... ]

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรียงกระดาษอัตโนมัติ จำน...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เคร [ ... ]

 

http://www.ubru.ac.th/pakart/jariyatum.pdf

จำนวนผู้เยียมชมเว็บ

008463390

Your IP: 54.81.80.156
Server Time: 2014-07-30

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th