top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
รับสมัคร ครู สังกัด โรงเรียนสาธิต 11 กรกฎาคม 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 1426
ผลสอบ อาจารย์ สังกัด คณะสาธารณสุขศาสตร์ 26 มิถุนายน 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 213
ผู้มีสิทธิ์ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 18 มิถุนายน 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 345
ผลสอบ ครู สังกัด โรงเรียนสาธิต 11 มิถุนายน 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 255
ผลการสอบ แพทย์แผนไทย และผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 06 มิถุนายน 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 150
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครู โรงเรียนสาธิต 05 มิถุนายน 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 287
รับสมัคร อาจารย์ สังกัด คณะสาธารณสุขศาสตร์ 01 มิถุนายน 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 2005
รับสมัคร ครู สังกัด โรงเรียนสาธิต 19 พฤษภาคม 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 1819
สมัครสอบ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย และผู้ช่วยแพทย์แผนไทย สังกัดสำนักงานคณบดีคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 17 พฤษภาคม 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 329
ผลการสอบ ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน 15 มีนาคม 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 712
ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน 12 มีนาคม 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 508
ผลสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดศูนย์คอมพิวเตอร์ 09 มีนาคม 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 476
ผลสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 07 มีนาคม 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 388
ผลสอบ ผู้ปฏิบัติงานอาคาร งานอาคารสถานที่ กองกลาง 07 มีนาคม 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 283
ผู้มีสิทธิ์สอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 06 มีนาคม 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 251
ผลสอบ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 05 มีนาคม 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 323
ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 342
ผลสอบ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 28 กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 219
ผู้มีสิทธิ์สอบ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 170
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย 26 กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 174
สมัครสอบ นักตรวจสอบภายใน สังกัดสำนักงานตรวจสอบภายใน 23 กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 447
สมัครสอบ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 357
รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดศูนย์คอมพิวเตอร์ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 423
ยกเลิกประกาศรับสมัครสอบ ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน 16 กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 348
สมัครสอบ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 570
รับสมัครสอบ ผู้ปฏิบัติงานอาคาร จำนวน 3 อัตรา 12 กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 389
สมัครสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย 09 กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 451
ผลสอบ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 18 ธันวาคม 2560 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 872
ผลสอบ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะครุศาสตร์ 15 ธันวาคม 2560 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 783
ผลสอบ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะมนูษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 13 ธันวาคม 2560 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 939
ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 12 ธันวาคม 2560 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 461
ผลสอบ นักวิชาการศึกษา สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ 06 ธันวาคม 2560 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 605
ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะครุศาสตร์ 04 ธันวาคม 2560 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 537
ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 04 ธันวาคม 2560 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 666
ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน 01 ธันวาคม 2560 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 352
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ นักวิชาการศึกษา 01 ธันวาคม 2560 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 450
รับสมัคร อาจารย์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ 20 พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 549
ผลการสอบ ผู้ปฏิบัติงานอาคาร คณะวิทยาศาสตร์ 17 พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 292
รับสมัคร อาจารย์ คณะครุศาสตร์ 17 พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 1032
รับสมัคร อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14 พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 2187
สมัครสอบนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ 14 พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 1146
ผู้มีสิทธิ์สอบ ผู้ปฏิบัติงานอาคาร สังกัดสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 14 พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 271
ผลสอบ อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 13 พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 401
ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 06 พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 551
ผลการสอบคัดเลือก ผู้ปฏิบัติงานอาคาร สังกัดสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 03 พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 317
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ผู้ปฏิบัติงานอาคาร สังกัดสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 31 ตุลาคม 2560 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 292
ผลการสอบคัดเลือก ผู้ปฏิบัติงานอาคาร งานอาคารสถานที่ กองกลาง 31 ตุลาคม 2560 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 175
ผลการสอบคัดเลือก นักวิชาการพัสดุ 30 ตุลาคม 2560 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 285
รับสมัครสอบคัดเลือก ผู้ปฏิบัติงานอาคาร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 30 ตุลาคม 2560 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 341
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ผู้ปฏิบัติงานอาคาร สังกัดงานอาคารสถานที่ กองกลาง 27 ตุลาคม 2560 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 238

หมวดหมู่รอง


bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready