top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
แจ้งปิดปรับปรุงระบบเครือข่ายชั่วคราว(18-มี-ค-62) 18 มีนาคม 2562 เขียนโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ 19
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงาน ในสถาบันอุดมศึกษาตำแหน่งวิชาการ อาจารย์คู่สัญญา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภททั่ววิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ และลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) 08 มีนาคม 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 360
ประกาศรอบที่ 2/2 โควตาเครือข่ายพื้นที่ รับ ม.6, สายอาชีพ, นอกระบบ, สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว, สอบปฏิบัติเฉพาะ (พลศึกษา, ดนตรี, นาฏศิลป์และการละคร) 07 มีนาคม 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 4471
แจ้งปิดปรับปรุงระบบเครือข่ายชั่วคราว(5-มี-ค-62) 28 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ 58
การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 25 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 145
ประกาศรอบที่ 2 โควตาโรงเรียนพื้นที่ภาคอีสาน ปรับปรุงครั้งที่ 2 23 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 209
ขอเชิญร่วมงานสภากาแฟ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ "ดีใจยิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน" เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ณ ลานกิจกรรมคณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้น ๑ อาคารสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 20 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 96
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 226
ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น อาคารศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 1 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่ 045-352000 ต่อ 1020 07 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 119
แจ้งปิดระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (7 กุมภาพันธ์ 2562) 06 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ 56
แจ้งปิดปรับปรุงระบบ (2-กพ-2562) 02 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ 69
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง คัดเลือกผู้ดำเนินการจัดจำหน่ายดอกไม้และสินค้าที่ระลึก และคัดเลือกร้านถ่ายภาพพร้อมอัดภาพ ในงานถ่ายภาพบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 01 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 313
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดีคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 29 ธันวาคม 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 219
แจ้งปิดระบบจัดชื้อจัดจ้างชั่วคราว 08 ธันวาคม 2561 เขียนโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ 134
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญร่วมงาน “การผลิตอาหารปลอดภัยด้วยเกษตรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในเวทีโลก” ในวันศุกร์ ที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโกมุท ชั้น ๔ อาคารเรียนและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดย ศาสตราจารย์ ดร. 06 พฤศจิกายน 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 400
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 05 พฤศจิกายน 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 357
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม) 12 กันยายน 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1355
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตำแหน่งวิชาการ อาจารย์คู่สัญญา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ และลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) ตามหลั 10 กันยายน 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 877
ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการทางวิชาการเพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวันมหิดลประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ ณ อาคารสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาพ 06 กันยายน 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 353
งานประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 The 2nd PHA 2018 “Research for Sustainable Development of the well – being in Asia- Pacific “ วันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2561 ห้องทับทิมสยาม 1 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์โฮเตล อุบล 07 สิงหาคม 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 657

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready