top
logo

การสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

การสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์  พุ่มทอง  จะครบวาระการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก  ในวันที่  ๓๑  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๖  คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก  ได้กำหนดวันรับสมัคร  ระหว่างวันที่  ๒๒ – ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕  เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ณ ห้องงานบริหารทั่วไป  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  ชั้น ๑  อาคารเรียนและปฏิบัติการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  โดยผู้สมัครและผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ  สามารถส่งเอกสารด้วยตนเอง  ตามวัน  เวลา  และสถานที่ดังกล่าว  รายละเอียดตามเอกสาร  ดังนี้

๑. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่  ๗/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก  ลงวันที่  ๙  ธันวาคม  ๒๕๖๕

๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๖๑ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

๓. ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก  เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

๔. ปฏิทินปฏิบัติงานคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

๕. ใบสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

๖. แบบเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

๗. แบบเสนอประวัติและผลงาน ของผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready