top
logo

การสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

การสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

ด้วย อาจารย์อินทนิล  เชื้อบุญชัย  จะครบวาระการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  ในวันที่  ๒๖  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๖  คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  ได้กำหนดวันรับสมัคร  ระหว่างวันที่  ๒๘  มกราคม  – ๒  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๖  เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ณ ห้องงานบริหารทั่วไป  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  ชั้น ๑  อาคารเรียนและปฏิบัติการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  โดยผู้สมัครและผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ  สามารถส่งเอกสารด้วยตนเอง  ตามวัน  เวลา  และสถานที่ดังกล่าว  รายละเอียดตามเอกสาร  ดังนี้

 

๑. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่  ๑/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา  ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  ลงวันที่  ๖  มกราคม  ๒๕๖๖

๒. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๖๑ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

๓. ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

๔. ปฏิทินปฏิบัติงานคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

๕. ใบสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

๖. แบบเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

๗. แบบเสนอประวัติและผลงาน ของผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 

              

 


bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready