top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
(ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณสนามกีฬา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 เมษายน 2567 เขียนโดย สุนันทา พาลี 63
(ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารฝึกปฏิบัติการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาครู ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 สิงหาคม 2566 เขียนโดย สุนันทา พาลี 161
ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการด้านบริหารธุรกิจและการจัดการ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 สิงหาคม 2566 เขียนโดย สุนันทา พาลี 165
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสาร (พร้อมรื้อถอนและติดตั้ง) อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 พฤษภาคม 2566 เขียนโดย สุนันทา พาลี 252
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสาร (พร้อมติดตั้ง) ภายในอาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ ศูนย์การเรียนรู้บ้านยางน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จำนวน ๔ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 มกราคม 2566 เขียนโดย สุนันทา พาลี 681
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อชุดหุ่นจำลองสถานการณ์การทำคลอดขั้นสูงพร้อมระบบห้องจำลองสถานการณ์และระบบบันทึกภาพและเสียง (SIMMOM) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พฤศจิกายน 2565 เขียนโดย สุนันทา พาลี 704
(ร่าง) ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยและระบบเครือข่ายไร้สาย (Maintenance Service Agreement : MA) จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 พฤศจิกายน 2565 เขียนโดย สุนันทา พาลี 670
(ร่าง) ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่าย ระบบสารสนเทศและอุปกรณ์ระบบเครือข่าย (Maintenance Service Agreement : MA) จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 กรกฎาคม 2565 เขียนโดย สุนันทา พาลี 1034
(ร่าง) ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการทางภาษา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 กรกฎาคม 2565 เขียนโดย สุนันทา พาลี 880
(ร่าง) ประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 มิถุนายน 2565 เขียนโดย สุนันทา พาลี 907

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready