top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ศูนย์วิจัยยาไทยและผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ชุด 05 มีนาคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 117
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 มีนาคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 107
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 66
ซื้อพัดลมโคจร รุ่น HT-16 M8 จำนวน 2 ตัว 28 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 60
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า รวม 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 74
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู (พร้อมติดตั้ง) จำนวน ๔ เครื่อง (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 25 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 109
ซื้อจอรับภาพ ชนิดมอร์เตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว จำนวน 4 จอ โดยวิธีเฉพาะเจาะเจง 20 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 72
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวิกวอล จำนวน 1 ขวด และอื่น ๆ รวม 16 รายการ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 108
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประมวลผล จำนวน 3 เครื่อง 06 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 68
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และหอถังสูง จำนวน ๑ งาน (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 06 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 85

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready