top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ (แบบมีเงื่อนไข) คณะแพทย์แผนไทยและแทพย์ทางเลือก 04 พฤศจิกายน 2557 เขียนโดย สุนันทา พาลี 390
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 10 เครื่อง (แบบมีเงื่อนไข) 04 พฤศจิกายน 2557 เขียนโดย สุนันทา พาลี 418
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๔ รายการ คณะวิทยาศาสตร์ 01 พฤศจิกายน 2557 เขียนโดย สุนันทา พาลี 427
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๔ รายการ คณะเกษตรศาสตร์ 01 พฤศจิกายน 2557 เขียนโดย สุนันทา พาลี 379
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยบุคลากร 1 หลัง 09 กันยายน 2557 เขียนโดย สุนันทา พาลี 515
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างศูนย์กีฬาพร้อมรายการประกอบ จำนวน 1 รายการ 09 กันยายน 2557 เขียนโดย สุนันทา พาลี 552
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน ๒ เครื่อง (พร้อมติดตั้ง) 01 กันยายน 2557 เขียนโดย สุนันทา พาลี 438
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน ๓ เครื่อง (พร้อมติดตั้ง) 01 กันยายน 2557 เขียนโดย สุนันทา พาลี 413
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยสิรินธรด้านการจัดการสารเคมีและสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ 19 สิงหาคม 2557 เขียนโดย สุนันทา พาลี 531
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ ๑ หลัง (แบบมีเงื่อนไข) ครั้งที่ ๒ 19 สิงหาคม 2557 เขียนโดย สุนันทา พาลี 480

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready