top
logo

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ All in one จำนวน 150 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความจะสงค์จะซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ All in one จำนวน 150 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

>>ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

>>คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ All in one


bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready