top
logo

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซื้อเครื่องปรับอากาศ (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 12 เครื่อง (ครั้งที่ 2)

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมีความประสงค์จะจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 12 เครื่อง

>>ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

>>คุณลักษณะเฉพาะเครื่องปรับอากาศ


bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready