top
logo

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ (พร้อมติดตั้ง) โครงการจัดหาระบบห้องสอบและอุปกรณ์ประกอบห้องสอบ มาตรฐานเพื่อการเรียนการสอน การสืบค้นข้อมูล สำหรับนักศึกษา บุคลากร และการบริการชุมชน จำนวน ๑ ระบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ (พร้อมติดตั้ง) โครงการจัดหาระบบห้องสอบและอุปกรณ์ประกอบห้องสอบ มาตรฐานเพื่อการเรียนการสอน การสืบค้นข้อมูล สำหรับนักศึกษา บุคลากร และการบริการชุมชน จำนวน ๑ ระบบ

>>ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ

>>ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ


bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready