top
logo

คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่จัดซื้อหรือจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกาศคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่จัดซื้อหรือจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียด ดังนี่้

>>คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๖๖


bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready