top
logo

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า) จำนวน 1 คัน

>>ประกาศประกวดราคา

>>เอกสารประกาศประกวดราคา


bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready