top
logo

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องพักรับรองในหอประชุมไพรพะยอม

 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องพักรับรองในหอประชุมไพรพะยอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

>>ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

>> เอกสารประกวดราคา


bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready