ปรัชญา
ปญฺญฺาชีวีชีวิตมาหุ เสฏฺฐํ   ชีวิตของผู้ที่เป็นอยู่ด้วยปัญญา นั้นประเสริฐ
 
ปณิธาน
"มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี" เป็นสถาบันอุดมศึกษา สร้างสรรค์ภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 
คำขวัญประจำมหาวิทยาลัย
  "ศึกษาดี มีกิจกรรม บำรุงอนามัย น้ำใจสูง"
 
วิสัยทัศน์ (Vision)

" มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี" เป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษา ที่มีคุณภาพ บนพื้นฐานการวิจัยและสร้างสรรค์ภูมิปัญญาร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 
พันธกิจ
  1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีความรัก และผูกพันต่อท้องถิ่น
  2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาสากล
  3. เสริมสร้างคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในศิลปะและวัฒนธรรม
  4. เรียนรู้และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคีเครือข่าย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  5. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
  6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กร ปกครองท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งใน และต่างประเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  7. ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิต
  8. แสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
  9. ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องจากแนวพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 
ประเด็นยุทธศาสตร์
1.
การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพและรับผิดชอบต่อสังคม
2.
การวิจัยและใช้การวิจัยในการดำเนินงาน การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาท้องถิ่น
3.
การสร้างเครือข่ายและยกระดับการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายแบบมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น
4
การบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยน้อมนำแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5
การบริหารจัดการองค์กร ทรัพยากร การพัฒนาเทคโนโลยีในการบริหารจัดการการจัดการศึกษาและการดำรงชีวิต
 
เป้าประสงค์
1.

เพื่อยกระดับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพบนฐานการวิจัยและการร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ผลิตบัณฑิต และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น โดยบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับภูมิปัญญาสากล

2.
เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา มีฐานข้อมูลและผลงานวิจัยที่เอื้อต่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.

เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้นำการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ในการดำเนินงานและชีวิตประจำวัน โดยตระหนักในความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม

 
 
 
   

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เลขที่ 2 ถนนราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th