ประวัติความเป็นมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นมหาวิทยาลัยอุดมศึกษา ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ปัจจุบันเปิดสอนระดับอนุปริญญา ปริญญตรี และระดับปริญญาโท โดยเป็นการจัดการศึกษาและบริการวิชาการแก่ชุมชน ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ
ศรีสะเกษ (บางส่วน) และบุคลากรในจังหวัดและประเทศใกล้เคียง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้พัฒนาและยกฐานะมาเป็นลำดับ ดังนี้
ปี พ.ศ.2458 โดยมณฑลอุบลราชธานี ก่อตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นต่ำขึ้นในโรงเรียนตัวอย่างประจำมณฑล ตามตราสารเสมาธรรมจักรน้อยที่ ๗/๑๑๔๔ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๔๕๘ มีการจัดตั้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือขึ้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ในความดูแลของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2490 เปิดโรงเรียนฝึกหัดครูอุบลราชธานีขึ้น โดยใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉลียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2490 จัดการเรียนการสอนหลักสูตร "ประกาศนียบัตรจังหวัด" และหลักสูตรประโยคครูมูล
ปี พ.ศ.2497 จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร "ประโยคครูประถม" (ป.ป.)
ปี พ.ศ. 2498 จัดการเรียนการสอนหลักสูตร "ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา" (ป.กศ)
ปี พ.ศ.2499 เริ่มโครงการฝึกหัดครูชนบทซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การยูเนสโก
(Thailand Unesco Rural Teachers Education Project ) หรือ TURTER
ปี พ.ศ.2501 ยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูอุบลราชธานี เปิดสอนถึงระดับ ป.กศ.สูง
ปี พ.ศ.2510 ได้เปิดสอนหลักสูตรประโยคครูประถม (ป.ป)
ปี พ.ศ.2517 ได้เปิดสอนระดับปริญญาตรี ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518
ปี พ.ศ. 2527 มีการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนชั้นในวิทยาลัยครูอุบลราชธานี ชื่อ "วิทยาลัยครูอุบลราชธานี"
ปี พ.ศ.2534 ทำโครงการร่วมมือกับสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ เปิดสอนระดับปริญญาโท วิชาเอกพัฒนาสังคม และ
วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และ/หรือการบริหารโครงการและนโยบายสาธารณะ
ปี พ.ศ.2535 ได้ใช้นามพระราชทานว่า "สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี"
ปี พ.ศ.2540 เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู และหลักสูตรปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา
ในปีการศึกษา 2541 ได้เปิดเพิ่มอีก 2 สาขา คือ สาขาพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน และสาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
ปีการศึกษา 2544 ได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ปีการศึกษา 2545 ได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
ปีการศึกษา 2547 ได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี


ปัจจุบันได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท 7 หลักสูตร 11 สาขา ดังนี้ ครุศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาวิทยาศาสตรศึกษา) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการผลิตสัตว์) สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต และครุศาสตร์มหาบัณฑิต
          มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีในปัจจุบัน นับเป็นสถาบันอุดมศึกษาของจังหวัดอุบลราชธานี ที่มีคณาจารย์และนักศึกษาจำนวนมาก มีอาคารสถานที่ วัสดุครุภัณฑ์
ที่ทันสมัยและเป็นสถาบันที่กำลังพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง และเพื่อความคล่องตัวในการบริหาร
จัดการภายใน จึงได้มีการเปลี่ยนสถานภาพเป็นนิติบุคคล นอกจากนี้ยังได้มีการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนาอาจารย์ การพัฒนาการเรียน
การสอนในทุกสาขาที่เปิดสอน
1 พ.ศ. 2491 - 2501 นายประสิทธิ์ สุนทโรทก ครูใหญ่ รร.ฝึกหัดครู
2 พ.ศ. 2501 - 2508 นายประสิทธิ์ สุนทโรทก ผู้อำนวยการวิทยาลัยครู
3 พ.ศ. 2508 - 2509 นายสนอง สิงหพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยครู
4 พ.ศ. 2509 - 2515 นายสกล นิลวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยครู
5 พ.ศ. 2515 - 2517 นายพจน์ ธัญญขันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยครู
6 พ.ศ. 2517 - 2519 นายจินต์ รัตนสิน อธิการวิทยาลัยครู
7 พ.ศ. 2519 - 2521 นายประธาน จันทร์เจริญ อธิการวิทยาลัยครู
8 พ.ศ. 2521 - 2523 นายอรุณ มุขสมบัติ อธิการวิทยาลัยครู
9 พ.ศ. 2523 - 2529 ผศ.ดร.พล คำปังสุ์ อธิการวิทยาลัยครู
10 พ.ศ. 2530 - 2537 ผศ.ปุณณะ ภูละ อธิการวิทยาลัยครู
11 พ.ศ. 2537 - 2538 ผศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดีสถาบันราชภัฏอุบลราชธานี
12 พ.ศ. 2538 - 2546 ผศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดีสถาบันราชภัฏอุบลราชธานี
13 พ.ศ. 2546 - 2547 ผศ.เกษม บุญรมย์ อธิการบดีสถาบันราชภัฏอุบลราชธานี
14 พ.ศ. 2547 - 2551 ผศ.เกษม บุญรมย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
15 พ.ศ. 2551 - 2556
(สิ้นสุดวันที่ 10 ธันวาคม 2556)
ผศ.ชัยวัฒน์ บุณฑริก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
16 พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน
(เริ่ม 10 ธันวาคม 2556)
ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 
 
 


มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เลขที่ 2 ถนนราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th