top
logo


Download แบบฟอร์ม

 

  ชื่อแบบฟอร์ม
แบบฟอร์มขอใช้บริการงานประชาสัมพันธ์
  แบบฟอร์มขอติดป้ายประชาสัมพันธ์
   
แบบฟอร์มขออนุญาติส่งจดหมายลงทะเบียนหรือจดหมายด่วนพิเศษ
  แบบขอส่งจดหมายลงทะเบียนหรือจดหมายด่วนพิเศษ
   
แบบฟอร์มแจ้งซ่อมบำรุงและบริการ งานอาคารสถานที่
  ใบแจ้งซ่อม / ติดตั้งอุปกรณ์
   
แบบฟอร์มขอใช้บริการงานศูนย์คอมพิวเตอร์
  แบบคำร้องขอใช้บริการแจ้งซ่อมระบบโทรศัพท์    
  แบบคำร้องขอ Login Internet
  แบบคำร้องขอใช้บริการไอทีคลีนิก (ซ่อมบำรุง)    
   
แบบฟอร์มงานบริการระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย (MIS)
  แบบฟอร์มคำร้องขอใช้บริการ ระบบจัดการชั้นเรียน
  แบบฟอร์มคำร้องขอใช้บริการ ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย
  แบบฟอร์มคำร้องขอยกเลิก User Account ระบบสารสนเทศ
   
  แบบฟอร์มงานบริการและสร้างเสริมสุขภาพ
  แบบฟอร์มขอเบิกกระเป๋ายาและเวชภัณฑ์
  แบบฟอร์มขอเบิกชุดยาสำหรับเดินทางไปต่างประเทศ
   
แบบฟอร์มสำนักบริการวิชาการชุมชน
  แบบฟอร์มกรอกข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐาน ในการให้บริการวิชาการชุมชน สำนักบริการวิชาการชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
   
แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างบัณฑิตวิทยาลัย
  แบบฟอร์มบัณฑิตวิทยาลัย
  ทะเบียนครุภัณฑ์
  แบบทะเบียนครุภัณฑ์ (บัณฑิตวิทยาลัย)
  แบบใบเบิกค่าตอบแทน-ใช้สอย (บัณฑิตวิทยาลัย)
  แบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้าง (บัณฑิตวิทยาลัย)
  แบบฟอร์มใบตรวจการจ้าง (บัณฑิตวิทยาลัย)
  แบบฟอร์มหนังสืออนุมัติเบิกจ่าย (บัณฑิตวิทยาลัย)
  แบบฟอร์มบัณฑิตวิทยาลัย (หลักสูตร/สาขาวิชา)
  ทะเบียนครุภัณฑ์
  แบบทะเบียนคุมพัสดุ (สาขา)    
  แบบใบเบิกค่าตอบแทน-ใช้สอย (สาขา)
  แบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้าง (สาขา)
  แบบฟอร์มใบตรวจการจ้าง (สาขา)
  แบบฟอร์มหนังสืออนุมัติเบิกจ่าย (สาขา)
   
แบบฟอร์มขอใช้รถยนต์มหาวิทยาลัย
  แบบฟอร์มขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
  แบบประเมินความพึงพอใจการใช้บริการยานพาหะนะ
  แบบฟอร์มใบแจ้งซ่อมรถยนต์
  ใบจองห้องประชุม / สถานที่จัดงาน
แบบฟอร์มเกี่ยวกับระบบการเงิน การคลัง จัดซื้อหรือจ้าง
  แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3ก)
  แบบฟอร์มขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
  แบบฟอร์มหนังสือขออนุญาตซื้อหรือจ้าง (สำหรับหน่วยงานศูนย์/สำนัก/สถาบัน)
  ค่าตอบแทนและค่าใช้สอย (สำหรับหน่วยงานศูนย์/สำนัก/สถาบัน)
  ใบตรวจรับการจ้าง
  แบบฟอร์มใบสำคัญรับงิน    
  แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน    
  แบบฟอร์มรายงานการเดินทางไปราชการ    
  แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
  ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
   
แบบฟอร์มเกี่ยวกับระบบการเรียนการสอน
  แบบฟอร์มภาระงาน (ภาคปกติ)
  เกณฑ์ภาระงาน และ มาตรฐานภาะงานขั้นต่ำของข้าราชการพลเรือน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี    
   
แบบฟอร์มเกี่ยวกับระบบงานบุคลากร
  ใบสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยสายผู้สอน
  ใบสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็น ลูกจ้างชั่วคราว
  แบบฟอร์มใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร
  แบบฟอร์มแผนพัฒนาตนเอง (Individual Development Plan : ID Plan)
  แบบฟอร์มกรอกประวัติบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
  บัญชีลงเวลาและเบิกเงินของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน (กศ.บป.)
  แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง
  คำขอมีบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
  แบบบันทึกคำชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการสถานที่ราชการ
  แบบใบลาอุปสมบท
  แบบฟอร์มขออนุญาติเปลี่ยนหน้าที่เวรปฏิบัติการ/ตรวจเวร
  หนังสือสัญญาสวัสดิการเงินกู้ กองทุนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
  หนังสือขอลาออก
  หนังสือขอยกเลิกวันลา
  หนังสือขอลาพักผ่อน
  หนังสือขอลาไปช่วยเหลือภริยาคลอดบุตร
   
แบบฟอร์มขอพื้นที่เว็บไซด์สำหรับบุคลากร
  แบบฟอร์มขอพื้นที่เว็บไซด์
   

 

 

 

http://www.ubru.ac.th/pakart/jariyatum.pdf


bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th