วีดิโอแนะนำหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
 
 
 
 
 
 
 
  • วีดิโอแนะนำคณะเกษตรศาสตร์ (Video Introductio Faculty of Agriculture )
 
  • วีดิโอแนะนำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Video Introductio Faculty of Industrial )
 
  • วีดิโอแนะนำคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก (Video Introductio Faculty of Thai Tarditional And Alternative Medieine)
 
 
  • วีดิโอแนะนำคณะพยาบาลศาสตร์ (Video Introductio Faculty of Nurse )
 
  • วีดิโอแนะนำคณะนิติศาสตร์ (Video Introductio Faculty of Law)
 
 
  • วีดิโอแนะนำบัณฑิตวิทยาลัย (Video Introductio Graduate School )
 
 
ขออภัยอยู่ในระหว่างปรับปรุงข้อมูล
 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เลขที่ 2 ถนนราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th