เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
 
ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
" เป็นวงรีรูปไข่สองวงซ้อนกัน วงรีนอกจะเป็นเส้นเดี่ยว ส่วนวงรีในจะเป็นเส้นคู่ ภายในวงรีจะเป็นดวงตราพระราชสัญจกรประจำพระองค์ ระหว่างวงรีทั้งสอง ตอนบนจะเป็นอักษรไทยรูปทรงอักษรเป็นแบบล้านนาและอักษรขอมความว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี" ส่วนตอนล่างเป็นอักษรอังกฤษรูปทรงเป็นแบบอักษรโรมันแบบ Gothic หรือตัวอักษรอังกฤษแบบ Old English ความว่า "UBON RATCHATHANI RAJABHAT UNIVERSITY" ความหมายของชุดอักษรไทยและอังกฤษ แทนค่าความรู้สึกในการสื่อสารร่วมสมัยและแสดงความสูงส่งแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์"
 
 
สีน้ำเงิน แทนค่า สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเหนิดและพระราชทานนาม "มหาวิทยาลัย"
สีเขียว แทนค่า แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยฯ 41 แห่ง ในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
สีทอง แทนค่า ความเจริญรุ่งเรืองทางปัญญา
สีสัม แทนค่า ความรุ่งของศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ก้าวไกลใน 41 มหาวิทยาลัย
สีขาว แทนค่า ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
....................................................................................................................................................................................................................................
สีประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 
 
 
คุณลักษณะของบัณฑิต : " ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความรู้คู่คุณธรรมและรักษ์ท้องถิ่น "
 
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย : " มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน "
....................................................................................................................................................................................................................................


ที่ตั้ง
  เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045 - 352000 - 29
โทรสาร 045 - 352129
   
ก่อตั้ง
  พุทธศักรราช 2485
 
สถาปนา
  15 มิถุนายน 2547
   
พื้นที่
  6 แปลง เป็นพื้นที่ในตัวเมือง 5 แปลง คิดเป็นพื้นที่ 284 ไร่ 3 งาน 48.7 ตารางวา และพื้นที่นอกเมืองที่บ้านยางน้อย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี คิดเป็นพื้นที่ 1,027 ไร่
 
สีธงประจำมหาวิทยาลัย
  ธงสี เทา-ชมพู เป็นแถบตามยาวของธงสองแถบ
   
พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย
  พระพุทธมงคลอุบลประชานาถ สังฆราชอุทิศ
   
ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย
  ต้นพะยอม
   
สาขาปริญญาที่เปิดสอน
ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ครุศาสตรมหาบัณฑิต และ ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต และ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต และ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต และ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ปริญญานิติศาสบัณฑิต
ปริญญาบัญชีบัณฑิต
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต และ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ปริญญาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
ปริยญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
 
จำนวนสาขาวิชาที่เปิดสอน
ระดับปริญญาตรี เปิดสอนรวมทั้งสิ้น 58 สาขาวิชา
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต เปิดสอน 1 สาขา
ระดับปริญญาโท ในปีการศึกษา 2553 เปิดสอน 12 สาขา
ระดับปริญญาเอก ในปีการศึกษา 2553 เปิดสอน 3 สาขา
 
คณะที่จัดการศึกษา
 
คณะครุศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์
คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก คณะนิติศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย
   
แผนที่ตั้ง
  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี