เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
 
ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
" เป็นวงรีรูปไข่สองวงซ้อนกัน วงรีนอกจะเป็นเส้นเดี่ยว ส่วนวงรีในจะเป็นเส้นคู่ ภายในวงรีจะเป็นดวงตราพระราชสัญจกรประจำพระองค์ ระหว่างวงรีทั้งสอง ตอนบนจะเป็นอักษรไทยรูปทรงอักษรเป็นแบบล้านนาและอักษรขอมความว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี" ส่วนตอนล่างเป็นอักษรอังกฤษรูปทรงเป็นแบบอักษรโรมันแบบ Gothic หรือตัวอักษรอังกฤษแบบ Old English ความว่า "UBON RATCHATHANI RAJABHAT UNIVERSITY" ความหมายของชุดอักษรไทยและอังกฤษ แทนค่าความรู้สึกในการสื่อสารร่วมสมัยและแสดงความสูงส่งแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์"
 
 
สีน้ำเงิน แทนค่า สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเหนิดและพระราชทานนาม "มหาวิทยาลัย"
สีเขียว แทนค่า แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยฯ 41 แห่ง ในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
สีทอง แทนค่า ความเจริญรุ่งเรืองทางปัญญา
สีสัม แทนค่า ความรุ่งของศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ก้าวไกลใน 41 มหาวิทยาลัย
สีขาว แทนค่า ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
....................................................................................................................................................................................................................................
สีประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 
 
 
คุณลักษณะของบัณฑิต : " ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความรู้คู่คุณธรรมและรักษ์ท้องถิ่น "
 
อัตลักษณ์ : "ศึกษาดี มีจิตอาสา"
 
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย : "สร้างสรรค์ ภูมิปัญญา นำพา การพัฒนาท้องถิ่น "
....................................................................................................................................................................................................................................


ที่ตั้ง
  เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045 - 352000 - 29
โทรสาร 045 - 352129
   
ก่อตั้ง
  พุทธศักรราช 2479
 
สถาปนา
  14 มิถุนายน 2547
   
พื้นที่ตั้ง
  6 แปลง เป็นพื้นที่ในตัวเมือง 5 แปลง คิดเป็นพื้นที่ 284 ไร่ 3 งาน 48.7 ตารางวา และพื้นที่นอกเมืองที่บ้านยางน้อย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี คิดเป็นพื้นที่ 1,027 ไร่
 
สีธงประจำมหาวิทยาลัย
  ธงสี เทา - ชมพู เป็นแถบตามยาวของธงสองแถบ
   
พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย
  พระพุทธมงคลอุบลประชานาถ สังฆราชอุทิศ
   
ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย
  ต้นพะยอม
   
สาขาปริญญาที่เปิดสอน
ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ครุศาสตรมหาบัณฑิต และ ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต และ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต และ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต และ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ปริญญานิติศาสบัณฑิต
ปริญญาบัญชีบัณฑิต
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต และ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ปริญญาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
ปริยญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต และสาธารณสุขมหาบัณฑิต
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
 
จำนวนสาขาวิชาที่เปิดสอน
ระดับปริญญาตรี เปิดสอนรวมทั้งสิ้น 62 สาขาวิชา
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต เปิดสอน 1 สาขา
ระดับปริญญาโท ในปีการศึกษา 2557 เปิดสอน 13 สาขา
ระดับปริญญาเอก ในปีการศึกษา 2557 เปิดสอน 3 สาขา
 
คณะที่จัดการศึกษา
 
คณะครูศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์
คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก คณะนิติศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย
   
แผนที่ตั้ง
  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
   
 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เลขที่ 2 ถนนราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th