เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
 
ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

" เป็นวงรีรูปไข่สองวงซ้อนกัน วงรีนอกจะเป็นเส้นเดี่ยว ส่วนวงรีในจะเป็นเส้นคู่ ภายในวงรีจะเป็นดวงตราพระราชสัญจกรประจำพระองค์ ระหว่างวงรีทั้งสอง ตอนบนจะเป็นอักษรไทยรูปทรงอักษรเป็นแบบล้านนาและอักษรขอมความว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี" ส่วนตอนล่างเป็นอักษรอังกฤษรูปทรงเป็นแบบอักษรโรมันแบบ Gothic หรือตัวอักษรอังกฤษแบบ Old English ความว่า "UBON RATCHATHANI RAJABHAT UNIVERSITY" ความหมายของชุดอักษรไทยและอังกฤษ แทนค่าความรู้สึกในการสื่อสารร่วมสมัยและแสดงความสูงส่งแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์"

 
 
สีน้ำเงิน แทนค่า สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเหนิดและพระราชทานนาม "มหาวิทยาลัย"

สีเขียว แทนค่า ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยซึ่งอยู่ในพื้นที่แหล่งธรรมชาติของสิ่งแวดล้อม
ที่สวยงาม

สีทอง แทนค่า ความเจริญรุ่งเรืองทางปัญญา
สีสัม แทนค่า ความรุ่งของศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ก้าวไกลในมหาวิทยาลัย
สีขาว แทนค่า ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
....................................................................................................................................................................................................................................
สีประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 
 
 
คุณลักษณะของบัณฑิต : " ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความรู้คู่คุณธรรมและรักษ์ท้องถิ่น "
 
อัตลักษณ์ : "ศึกษาดี มีจิตอาสา" Well Educated and Voluntary Minded
 
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย : "สร้างสรรค์ ภูมิปัญญา นำพา การพัฒนาท้องถิ่น " Create Wisdom and Lead in Local Development
....................................................................................................................................................................................................................................


ที่ตั้ง
  เลขที่ 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045 - 352000 - 29
โทรสาร 045 - 352129
   
ก่อตั้ง
  พุทธศักรราช 2479
 
สถาปนา
  14 มิถุนายน 2547
   
พื้นที่ตั้ง
  6 แปลง เป็นพื้นที่ในตัวเมือง 5 แปลง คิดเป็นพื้นที่ 284 ไร่ 3 งาน 48.7 ตารางวา และพื้นที่นอกเมืองที่บ้านยางน้อย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 1 แปลง คิดเป็นพื้นที่ 1,027 ไร่
 
สีธงประจำมหาวิทยาลัย
  ธงสี เทา - ชมพู
   
พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย
  พระพุทธมงคลอุบลประชานาถ สังฆราชอุทิศ
   
ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย
  ต้นพะยอม
   
สาขาปริญญาที่เปิดสอน
ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต ครุศาสตรมหาบัณฑิต และ ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต และ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต และ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต และ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ปริญญานิติศาสบัณฑิต
ปริญญาบัญชีบัณฑิต
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต และ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ปริญญาการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
ปริยญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต และสาธารณสุขมหาบัณฑิต
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
 
จำนวนสาขาวิชาที่เปิดสอน
ระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2558 เปิดสอนรวมทั้งสิ้น 63 สาขาวิชา
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต เปิดสอน 1 สาขา
ระดับปริญญาโท ในปีการศึกษา 2558 เปิดสอน 13 สาขา
ระดับปริญญาเอก ในปีการศึกษา 2558 เปิดสอน 3 สาขา
 
คณะที่จัดการศึกษา
 
คณะครูศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์
คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก คณะนิติศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย
   
แผนที่ตั้ง
  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
   
 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เลขที่ 2 ถนนราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th