อุทธรณ์ร้องทุกข์มติที่ประชมสภา
 
 
 
 
     
 พลเอก นิรุทธ เกตุสิริ
นายกสภามหาวิทยาลัย

     
 


รศ.ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
 

  ดร. พิศิษฐ์ วรอุไร

วัน เดือน  ปี เกิด  ๑๘ ธันวาคม ๒๔๗๖ 
ประวัติการศึกษา
 ๑. ปริญญาตรี กสิกรรมและสัตวบาลบัณฑิต  (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 ๒. ปริญญาเอก Ph.D. (Horticultural Science) Nottingham University, UK.
ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน 
 ๑.กรรมการที่ปรึกษา 
 ๒. ประธานคณะที่ปรึกษาประสานงาน  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
ตำแหน่งหน้าที่ที่สำคัญในอดีต
  ๑. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 ๒. รองอธิการบดี (สวัสดิการ  วิชาการ บริหาร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 ๓. ประธานคณะกรรมการปลูกพืชทดแทน  ป.ป.ส.  
 ๔.หัวหน้าศูนย์บริหารการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด 
  ประถมาภรณ์มงกุฎไทย  (ป.ม.)พระครูวิสิฐพัฒนาภรณ์ บัวศรี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


นายธีรเสฏฐ์ ศิรธนานนท์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิรศ.บุญยืน ชัยสุโรจน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิรศ.ดร.ปราณีต งามเสน่ห์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิศ.พิเศษ นายแพทย์ไพจิตร ปวะบุตร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

พลโท มนัส หนูวัฒนา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิรศ.สมชาย วงศ์เกษม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

 

 


ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิณัฏฐ์ กิติพันธุ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 


นายแพทย์สุรพร ลอยหา
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย


รศ.ธรรมรักษ์ ละอองนวล
อธิการบดี


ผศ.ดร.ประสิทธิ์ กุลบุญญา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร

 
ผศ.ดร.เสริฐ เขียนนอก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร

ผศ.ดำรงชัย โสกัณฑัต
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร

ผศ.ดร.วรรษชน สีหบุตร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร

 

อาจารย์ ว่าที่ ร.ต.สงวนศักดิ์ ศรีพลัง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์

 

อาจารย์ ดร.พิมุกต์ สมชอบ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์

 

อาจารย์ ดร.เกริกไกร แก้วล้วน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์

 

อาจารย์พลวัฒน์ โตสารเดช
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์

อ.ดร.วัชรินกร เมฆลา
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

อาจารย์ ว่าที่ ร.ต.เชษฐ์ ศรีไมตรี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

     

นางเพ็ญพร ตรีภพ
ผู้ช่วยเลขานุการ

 

นางเสาวลักษณ์ ภูสมสาย
ผู้ช่วยเลขานุการ


 
     
 
 
นางสุนีย์   ตริยางกูรศร

วัน   เดือน  ปี  เกิด     ๑๕  กุมภาพันธ์   ๒๔๘๕  
ประวัติการศึกษา
        ๑. หลักสูตรบัญชีจากโรงเรียนศรีศักดิ์   พ.ศ. ๒๕๐๙
        ๒. หลักสูตรมัธยมศึกษาปีที่  ๖  พ.ศ. ๒๕๔๓
        ๓. ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์   สาขาเทคโนโลยีการเกษตร  จากสถาบันราชภัฏอุบลราชธานี  พ.ศ. ๒๕๔๔
ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน          
        ประธานกรรมการและกรรมผู้จัดการบริษัทก้าวหน้าไก่สด  จำกัด  บริษัทก้าวหน้า  โภคภัณฑ์  จำกัด  และบริษัทก้าวหน้าอุตสาหกรรมอาหารสัตว์  จำกัด
ตำแหน่งหน้าที่ที่สำคัญในอดีต
        ๑. ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว  จังหวัดอุบลราชธานี
        ๒. ประธานมูลนิธิฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ  จังหวัดอุบลราชธานี
        ๓. ประธานชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติ  จังหวัดอุบลราชธานี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด    - ป.ม.

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เลขที่ 2 ถนนราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th