อุทธรณ์ร้องทุกข์มติที่ประชมสภา
 
 
 
 
     
 พลโท นิรุทธ เกตุสิริ
นายกสภามหาวิทยาลัย

     
 


ศ.เกียรติคุณ ดร.อรรถ นันทจักร์
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
 

  ดร. พิศิษฐ์ วรอุไร

วัน เดือน  ปี เกิด  ๑๘ ธันวาคม ๒๔๗๖ 
ประวัติการศึกษา
 ๑. ปริญญาตรี กสิกรรมและสัตวบาลบัณฑิต  (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 ๒. ปริญญาเอก Ph.D. (Horticultural Science) Nottingham University, UK.
ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน 
 ๑.กรรมการที่ปรึกษา 
 ๒. ประธานคณะที่ปรึกษาประสานงาน  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
ตำแหน่งหน้าที่ที่สำคัญในอดีต
  ๑. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 ๒. รองอธิการบดี (สวัสดิการ  วิชาการ บริหาร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 ๓. ประธานคณะกรรมการปลูกพืชทดแทน  ป.ป.ส.  
 ๔.หัวหน้าศูนย์บริหารการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด 
  ประถมาภรณ์มงกุฎไทย  (ป.ม.)พระครูสารกิจโกศล ดร.
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


ศ.ดร.ชาญวิทย์ วัชรพุกก์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิศ.ดร.ชุติมา สัจจานันท์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ศ.ดร.พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


ศ.พิเศษ นายแพทย์ไพจิตร ปวะบุตร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิรศ.ดร.ปราณีต งามเสน่ห์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิรศ.สมชาย วงศ์เกษม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


ศ.กิตติคุณ ดร.สุรินทร์ พงศ์ศุภสมิทธิ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 


ผศ.ประชุม ผงผ่าน
อธิการบดี


นายแพทย์สุรพร ลอยหา
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการฯ


ผศ.สพ.ญ.สุรีรัตน์ บุตรพรหม
ประธานคณาจารย์และข้าราชการ
 

ผศ.ดร.จิตรกร โพธิ์งาม
ผู้แทนผู้บ
ริหาร

รศ.ประยงค์ ฐิติธนานนท์
ผู้แทนผู้บริหาร

รศ.ดร.ดำรงค์ฤทธิ์ วิบูลกิจธนากร
ผู้แทนผู้บริหาร


ผศ.ศักดา บุญยืด
ผู้แทนผู้บริหารอาจารย์ ว่าที่ ร.ต.เชษฐ์ ศรีไมตรี
ผู้แทนคณาจารย์
 


อาจารย์ ดร.นัทธพงศ์ นันทสำเริง
ผู้แทนคณาจารย์


อาจารยอาภารัตน์ ประทีปะเสน
ผู้แทนคณาจารย์


อาจารย์วิชัย ลุนสอน
ผู้แทนคณาจารย์

     
 


ผศ.ดร.สมพร ดวนใหญ่
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนายอุทัย ศรีจันทร์
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
 
     
 
 
นางสุนีย์   ตริยางกูรศร

วัน   เดือน  ปี  เกิด     ๑๕  กุมภาพันธ์   ๒๔๘๕  
ประวัติการศึกษา
        ๑. หลักสูตรบัญชีจากโรงเรียนศรีศักดิ์   พ.ศ. ๒๕๐๙
        ๒. หลักสูตรมัธยมศึกษาปีที่  ๖  พ.ศ. ๒๕๔๓
        ๓. ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์   สาขาเทคโนโลยีการเกษตร  จากสถาบันราชภัฏอุบลราชธานี  พ.ศ. ๒๕๔๔
ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน          
        ประธานกรรมการและกรรมผู้จัดการบริษัทก้าวหน้าไก่สด  จำกัด  บริษัทก้าวหน้า  โภคภัณฑ์  จำกัด  และบริษัทก้าวหน้าอุตสาหกรรมอาหารสัตว์  จำกัด
ตำแหน่งหน้าที่ที่สำคัญในอดีต
        ๑. ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว  จังหวัดอุบลราชธานี
        ๒. ประธานมูลนิธิฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ  จังหวัดอุบลราชธานี
        ๓. ประธานชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติ  จังหวัดอุบลราชธานี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด    - ป.ม.

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เลขที่ 2 ถนนราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th